Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvullingen op bizondere punten, maar verandert niets aan den totaal-indruk. Hoe hebben zich volgen» dit materiaal de gebeurtenissen ontwikkeld?

8. Serajewo.

Wij zijn in onze beschouwingen in het lijfde hoofdstuk tot den vrede van Boekarest gekomen en hebban gezien dat Weenen na dezen vrede voornemens was, bij de eerste gelegenheid de beste de herziening ervan, met behulp van Duitschland door te zetten.

De centraje mogendheden legden destijds een aanhoudende rusteloosheid en grooten drang naar daden aan den dag. Duitschland wist Turkije te bewegen, een. Duitsch generaal, Liman von Sanders, in December 1913 aan het hoofd van een Duitsehe militaire missio naar Konstantinopel te laten komen om daar hetopperbevel over het eerste legercorps op zich te nemen.

Rusland protesteerde daar heftig tegen, maar bereikte slechts dat Liman's titel in dien van inspeoteurgeneraal van het Turksche leger (met den graad van. maarschalk) werd veranderd.

Kort daarop, in Maart 1914, smaakten de centrale mogendheden de voldoening, een der hunnen, den prins van Wied, op den troon van het nieuwbakken koninkrijk Albanië te zetten. Dat was evenwel een succes" van twijfelachtigen aard, daar de Duitsehe landsvader reeds in Mei voor zijn eigen landskinderen de T.laatmoest poetsen en zichzelf en zijn beschermheeren voorheel Europa belachelijk maakte.

Tegelijkertijd werden de samenkomsten van keizer WiUielm met oen troonopvolger Frans Ferdinand steeds, veelvulddger. In April ontmoetten zij elkaar in Miramare, op 12 Juni weer in Konopisoht in Bohemen.

„De nieuwsgierigheid van het publiek en de belangstelling der diplomaten werden gewekt door deze betuigingen eener vriendschap, die te innig was om geen ongerustheid gaande te maken. Tijdens het uitstapje naar Konopischt had de Duitsehe gezant te Londen, opdracht, het ministerie van buitenlandsche zaken daar ten aanzien van do aanwezigheid van admiraal von Tirpitz in het gevolg van den keizer gerust te stellen. Wie zich verontschuldigt, beschuldigt zichzelf. De admiraal heeft blijkbaar de verandering van lucht alleen genomen, om den geur der rozen in Bohème in te ademen."

Zoo spot met het onschuldige karakter van die>

Sluiten