Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar men had niet de minste voorzorgsmaatregelen genomen. Zoo groot was de radeloosheid en lichtzinnigheid, dat men na den eersten aanslag, die mislukte, den troonopvolger met zijn vrouw nog eens door de straten liet rijden, om'ze tot gemakkelijke schietschijven voor een tweeden aanslag te maken.

In een telegram van S Juli bracht dr. v. Bilinski de gemeenschappelijke minister van financiën en opperbestuurder van Bosnië, ernstige beschuldigingen tegen de lichtzinnigheid van de gezaghebbende kringen in Bosnië en vooral van de militaire in.

„Ook op ander gebied van het bestuur (behalve de justitie) waren leemten aan den dag gekomen, die daar men er kennis van droeg, bij voorbaat tegen een areis van aartshertog Frans Ferdinand hadden moeten pleiten. Het was immers den landschef (Feldzeugsmeister Potiorek) het best bekend, dat het tot stand komen en de uitvoering van de reis uitsluitend uit militair oogpunt tusschen den aartshertog en uitsluitend den landschef op touw gezet werd....

„Allerminst had dr. v. Bilinski kunnen aannemen, dat in het militair program een niet militair bezoek van Serajewo ingevoegd zou worden. Als dr. v. Bilinski uit de rapporten van den landschef er kennis van had gedragen, dat het politie-bestuur volstrekt niet tegen zijn taak opgewassen was, dan zou het blijkbaar hun beider plicht geweest zijn, de reis in elk geval te verhinderen." (Gooss, Wiener Kabinett bldz. 46, 47).

Spoedig daarop, op 13 Juli, seinde de Sektionsrat von Wiesner, die naar Serajewo gezonden was, om inzage te nemen van de akten van de instructie in het proces tegen degenen die den aanslag hadden uitgevoerd:

„Door niets is bewezen of is ook maar te vermoeden, dat de Servische regeering afwist van de beraming van den aanslag of van de voorbereiding en verschaffing van de wapens. Er zijn veeleer aanwijzingen, dat men dit uitgesloten moet achten."

Ifen moest dus niet bij de Servische regeering de schuldigen voor de bloedige daad zoeken, maar wel waren voor haar verantwoordelijk de onkunde, lichtzinnigheid, de brutale uittartingsmethode van het Oostenrijksche machtsrégime.

De factoren, die den aanslag op den troonopvolger uitlokten, waren dezelfde die daarna den veel vreeselijker aanslag op den wereldvrede rechtstreeks pleegden.

Bij de lijkplechtigheid van zijn. vriend Patroklus

Sluiten