Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Wie heeft hem daarto e g e m a oh 11 g dï DatisheeldomiGaatheminhetgeheel niets aan, daar het uitsluitend Uostenrük's zaak is, wat het nu denkt te doen? Later wordt dan gezegd, als het verkeerd ga at: Duitschland wilde niett! Tsohirsohky moet alsjeblieft dien onzin laten! Met de Serviërs moet schoon sohip gemaakt worden en wel spoedig W.)

Vooral moet men zich eerst duidelijk rekenschap «even, wat men wil, want ik heb totdusver alleen leer onduidelijke gevoelsuitingen gehoord. Dan moet men do kansen van eenige actie zorgvuldig overwegen en erom denken, dat Oostenrijk niet alleen in cte wereld staat, dat het plicht is, behalve rekening te houden met zijn bondgenooten, ook te letten op den algemeenen Europeeschen toestand en zich in het bijzonder de houding van Italië en Rusland in alle kwesties, welke Servië betreffen, voor opgen te stellen (Spreekt allemaal van zelf en zijn waarheden als koeien. W.)."

Het stuk kwam van den Keizer op 4 Juli brj net ministerie" van buitenlandsche zaken terug. Reeds toen, voor Oostenrijk nog den geringsten eisch had gestéld, stond bij Wilhelm vast: „Met de Serviërs moes schoon schip gemaakt worden, en wel spoedig. (Mit den Serben muss aufgeraumt werden, undzwarbald). De opvatting die door het boek van Gooss zeer gesteund is, alsof Duitschland in de Servische crisis alleen maar op sleeptouw genomen is door Oostenrijk, dat het te veel vertrouwde, is volkomen ongegrond.

10. De samenzwering van Potsdam.

On 4 Juli kwam de Oostenrijksche legatie-raad graaf Hoyos te Berlijn, om den reeds vermelden eigenhandig geschreven brief van keizerr Frans Jozef aan Wilhelm over te brengen. Men legt me* "/.'i* gevaarUjke denkbeelden schriftelijk met volledige duidelijkheid vast. De brief sprak, „reeds van de noodzakelijke „verkleining» van Servië Graaf Hoyos lichtte deze uitdrukking mondeling aldus toe, dat daaronder de verdeeling van Servie onder zijn buren verstaan moest worden. Hoyos, de vertrouweling van Berchtold, zette deze plannen voor den rijkskanselier en den onderstaatssecretaris Z.im-

Sluiten