Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den oorlog met Servië haren onvoorwaardelijken steun toegezegd.

„Hij begreep duidelijk, dat een gewapend conflict met Servië den oorlog met Busland tengevolge zou kunnen hebben."

Maar liever nu dan later, want Rusland wordt op den Balkan aldoor sterker.

Tisza gaf toe, dat een oorlog met Servië mogelijk geworden was, maar hij was noch voor den oorlog onder allo omstandigheden, noch voor de oorlogsverklaring zonder diplomatieke toebereidselen.:

„Hij zou nooit tot een verrassenden aanval op Servië zonder voorafgaando diplomatieke actie zijn toestemming geven, zooals men van plan scheen te zijn, en helaas ook te Berlijn door graaf Hoyos besproken werd."

Men had dus te Berlijn zelfs over het geval gesproken, dat aan Servië zonder ecnig ultimatum de oorlog verklaard zou worden. Dat verhinderde Tisza, dio te goed inzag, dat men zich op die manier bij voorbaat in het ongelijk plaatste. Hij wilde een ultimatum, maar een dat te vervullen was. Als Servië het aannam, had men een groot diplomatiek succes behaald, waarmee men zich tevreden kon stellen.

Na langdurige beraadslagingen kon ten slotte geconstateerd worden:

„1. dat alle vergaderden een zoo spoedig mogelijke beslissing van het geschil met Servië in den zin van oorlog of vredo wenschen;

„2. dat de ministerraad bereid was, zich bij de opvatting van den Hongaarschcn minister-president aan te sluiten, volgens welko eerst gemobiliseerd zou worden, nadat concrete eischen aan Servië gericht en deze afgewezen zoomede een ultimatum gesteld is.

„Daarentegen zijn alle aanwezigen met uitdeling van den koninklijk Hongaarschcn minister-president van meening, dat een zuiverdiplomatiek s u o o e s, al zou het ook met een diplomatieke vernedering van Servië eindigen, waardeloos zou zijn en dat daarom zulke verregaande eischen aan Servië moeten gesteld-worden, dat een verwerping te voorzien is, opdat voor een radikale oplossing langs den weg van militaire actie vrij baan gemaakt wordt."

Dit fraaie plannetje was het gevolg van de besprekingen over den „poliliokcn toestand" te Potsdam van 6 Juli. Het werd dadelijk naar Berlijn gemeld in het

Sluiten