Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die den toestand systematisch zen verscherpen, bij andere mogendheden de gedachte aan bemiddeling doet opkomen".

Naast het stemmen van den toon van de bladen werden nog andere slaapmiddeltjes toegepast. In de eerste plaats het op reis gaan van de militaire leiders. Wij hebben al gezien, dat de minister van oorlog en het hoofd van den generalen staf van Oostemrijk bepaaldelijk met het doel om Europa op een dwaalspoor te brengen met verlof werden gezonden.

Wilhelm toekende daarbij aan, dat het kinderachtig was. Dat is niet heel duidelijk, want zelf ging hij in die dagen ook met verlof.

Hier moet nog eens gewezen worden op de zoo geheimzinnige bespreking, die Wilhelm nog heeft gehouden voor hij zü.n reis naar het Noorden begon, en wel zoo geheim mogelijk heeft gehouden om geen voorbarig alarm te slaan. De strenge geheimhouding blijkt uit den slotzin van von dem Bussche's aanteekening van Augustus 1917: „Bron volstrekt betrouwbaar". Het betrof dus geen in regeeringskringen algemeen bekend feit, maar een geval, waarin alleen enkele vertrouwelingen waren ingewijd.

Als er iets van een krijgsraad in het openbaar was uitgelekt zou dadelijk de kat den bel zijn aangebonden, want dan zou de heele wereld geweten hebben, wat in deze beraadslaging uitgebroed was. Even onvermijdelijk noodzakelijk als het was om den krijgsraad te houden onmiddelijk na de bespreking van den keizer met Bethmann, omdat de keizer dadelijk daarop zijn reis naar het Noorden zou beginnen, was het om deze samenkomst van de militairen met den keizer angstiglük geheim te houden.

's Keizers reis naar het Noorden was al eerder vastgesteld. Uitstel zou verdenkingen wakker hebben kunnen roepen. Nu werd zü eveneens een middel om Europa in slaap te wiegen. Hoe kon men ook maar bevroeden, dat do toestand ernstig dreigde te zullen worden als de Duitsehe keizer met zijn vloot een spelevaart naar het Noorden ondernam.

Den 7dcn Juli aanvaardde hij zijn reis, van welke hij pas den 27sten terugkeerde. Natuurluk stond hu ook in volle zee in voortdurende verbinding met Berlijn, net streven, Europa .in slaap te wiegen, wierp daar vele eigenaardige vruchten af. Zoo seint op 11 Juli graaf Wedel, uit Bergen, waar hij zich in s Keizers gevolg bevindt: „Bij het voorleggen van het, door het dept van

Sluiten