Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«lkaar te verstaan — éen ding was zonder meer duidelijk: De wereldvrede was ten zeerste in gevaar indien het kwam tot een oorlog tusschen Oostenrijk en Servië. Evenzeer als Oostenrijk tot zoon oorlog dreet (en Duitschland met Oostenrijk, al wist niemand dat weliswaar toen nog) evenzeer poogden Busland, Frankrijk, Engeland hem te verhinderen Niet omdat nun regeerders zuivere vredesengelen waren, maar omdat Busland en Frankrijk voor den ge wapenden strijd ontoereikend waren toegerust lin o* k Engeland was door zijn lersche moeilijkheden belemmerd. In zooverre hadden dus de centrale mogendheden goed gerekend. De mogendheden stemden dus vanzelf allen hiem overeen, aan den eenen kant te streven naar een verlenging van den door Oostenrijk voor de beantwoording gestelden termijn, teneinde Wd te vinden voor overleg, en aan Jen anderen kant aan Servië den raad te geven zich toegeetlrjk te betoonen. Zoowel Frankrijk als Italië en ingeland, ja zelfs Busland, deden hun best in die nchting, voor zoover de korte tijd dat vergunde.

Oostenrijk weigerde iedere termijnverlenging met stille medewerking van Duitschland. Het antwoord yan Servië viel echter, naar reeds is opgemerkt uiterst tegemoetkomend uit. Desniettemin brak Oostenrijk den 2.«ten de diplomatieke betrekkingen af, begon dadelijk te mobiliseeren en verklaarde op den 28sten den oorlog. Den 29sten bombardeerde het Belgrado. Elk van die stappen was een nieuwe uittarting, bracht een nieuwe toeneming van de algemeene opwinding, een nieuwe bemoeilijking voor elke vredelievende oplossing. Dit alles ten spijt ging Oostenrijk, zonder zich uit zijn koers te laten brengen, op het ingeslagen pad voorwaarts en werd daarbij ondersteund door Duitschbeïuigitagen tezelfder üïd 0T«rvloeide van vredesOostenrijk wees alle bemiddelingsvoorstellen, die gedaan waren af van welke er geep enkel uitging van Duitschland. Dat land bepaalde er zich toe, de voorstellen van andéren eenvoudig door te zenden, of ze J1.,'' voorbaat als onvereenigbaar met Oostenrijks zelfstandigheid af te wijzen. Ook het dringendste verzoek kon aan Duitófchland geen eigen voorstel ontlokken, terwijl Engeland en Rusland elkaar overtrofVogmgen om een uitweg te vinden uit de

goed1 gekLenschetefV' ^ d€2en to6stand *•

„Er was natuurlijk slechts een wenk uit Berlijn

Sluiten