Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat werd haar ongemeen bemoeilijkt door Oostenrijks lompheid en bekrompen hardnekkigheid aan den eenen kant en aan den anderen door de schranderheid

VaToeïrWiihelm het antwoord las, dat Servië op het Oostenrijksche ultimatum van den 25ste.n gegeven had incest hij erkennen, dat zijn eigen zaak daardoor zeer achterop gekomen was. Dat werd hem merkbaar

° HiflaTd^^Ssten Juli het antwoord van de Servische re steering en maakte daarbij de opmerking:

„LnbrXnte prestatie voor een termijn van slechts 48 uur! Dat is meer dan men kon verwachten^ lvn groot moreel succes voor Weenen maar daarmede vilt elke reden tot oorlog weg en Giesl had kalm te Belgrado moeten blijven! Daarop zou ik nooit mobi-

^^ïrhSer^bhem echter niet den Men Augustus met emfaze in zijn troonrede te verklaren: "5$hooge bondgenoot, de keizer en koning Frans Jozef was gedwongen naar de wapens

1 Definr2fetelnjuli las men het anders, en niet slechts in een vluchtige opmerking. Denzelfden fag schreet Wilhelm een brief aan Bethmann «oUwe* *en ce Deutsche Politik'' van 18 Juli van dit jaar reeds afgedrukt beeft. Wij deelen hem nogmaals mede, omdat mf gewicïg is. De beide tusschen haakjes geplaatste zeefmerkwaardige uitiatingen zijn m de „Deutsche Politik" weggevallen. De brief luidt: „ExceUentie,

Na het Servische antwoord doorgelezen te hebben, dat ik vanmorgen ontving, beu ik tot de overtuiging.gekomen dat in 't algemeen de wenschen van de DonaumonarcS' vervuld* zijn. De paar reserves die£rvie on enkele punten maakt, kunnen m. ï. door onaernan delin-en wel opgehelderd worden Maar de kap'tula??e (vin dl deemoedigste soort) ligt daarin orbi et ui bi verkondigd en door haar vervalt elke reden

^Tochkaii aan het stuk papier evenals aan zijn in«hoSrWofte» wanheid m feil» worte». dan moet

Sluiten