Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen: op dat oogenblik niet gewild heeft Dat hij het vroeger met den oorlog eens was, ja tot den oorlog drong, hebben wij gezien. Nog den 25e» Juli was hij van meening, dat men „het gespuis tegen de schenen moest schoppen."

Ook op 28 Juli is Wilhelm zich van den ernst van den toestand niet volkomen bewust. Hij speelt nog altijd met vuur, wanneer hij een „douce violence , een zachten dwang op de Serviërs verlangt die m zulk een treffende tegenstelling tot de waarheids-fanatici onder de Oostenrijkers en Duitschers „leugenachtig en valsch" zijn. En het is zeer kenschetsend voor zijn militair denken, maar ook voor zijn komediespel, dat hij zegt, dat aan het „ten derde male vergeefs gemobiliseerde leger nu eindelijk eens een „uiterlijke satisfaction d'honneur", „de schijn van een succes" gegeven moet worden — dat is „voorwaarde voor mijn bemiddeling", waarvan de vrede der wereld afhangt! De bevrediging van de offieiers-ijdelheid gaat hem nog boven den wereldvrede!

Het inzicht van den 28en verdichtte zich ook nog niet tot een ernstigen druk op Oostenrijk, dat juist op dézen dag den oorlog verklaarde en den volgenden Belgrado bombardeerde om toch niet voor de derde maal vergeefs gemobiliseerd te hebben.

Wilhelm wijst voor en na de beste voorstellen, om uit den gespannen toestand uit te komen, af. Dat bewijzen zijn opmerkingen bij een rapport van den Datschen militairen gevolmachtigde te St Petersburg, Chelius, van den 28en Juli, dat Wilhelm den 29en Juli las. Het luidt:

Voor Z. M. — Prins Troebetskoj uit de omgeving van den keizer liet zich heden als volgt tegenover mn nüi Nadat thans het antwoord van Servië bekend gemaakt is, moet men zijn goeden wil erkennen (Dat was te verwachten. W.) om de wenschen van Oostenrijk volkomen tegemoet te komen, anders zou Servië niet op zulk een vriendschappelijken toon de ongehoord scherpe nota van Oostenrijk beantwoord hebben, maar haar eenvoudig — (een woord onleesbaar. K.). De beide bestreden punten kon Servië niet zoo maar aannemen,- zonder gevaar van een revolutie en wil ze aan een scheidsgerecht onderwerpen. (Kan zich Oostenrijk niet mee inlaten W) Dit is volkomen loyaal en Oostenrijk zou een zware verantwoordelijkheai ep «ich laden, indien het, door niet^waardeering van deze houding van Servië een Europeesch conflict uitlokt. (Dat is de bezorgd-

Sluiten