Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijk DuitscbJand ondanks herhaalde aanvragen in het onzekere gelaten had over zijn plannen

..Uit het thans beschikbare antwoord van de Servische regeering op het Oostenrijksche ultimatum blijkt, dut Servië de Oostenrijksche eischen toch zóó ver tegemoet gekomen is, dat bij een volkomen intransigente houding van de Oostenrijksch-Hongaarsche regeerin" met een toenemenden afkeer van de openbare meening van haar in geheel Europa rekening

gehouden moet wordeu. l

Volgens mededeelingen van den Oostenrijkschen «meralen staf «al een actief militair optreden tegen Servië eerst op den 12den Augustus mogelijk zijn. De keizerlijke regeering komt dientengevolge m de buitengewóón moeilijke positie, dat ze in den tusscheutiid blootgesteld blijft aan de bemiddelmgs- en conferentie-voorstellen van de andere kabinetten en dat, wanneer Zfl verder tegenover zulke voorstellen aan hnar tot dusverre aangenomen terughouding vasthoudt, het odiumdeschuldtedragen voor een wereldoorlog ten slotte ook in de oogen van het Duitsehe volk op haar terugvalt. Op zulk een basis echter kan een voorspoedige oorlog naar drie fronten niet begonnen worden. Het is een gebiedende plicht, dat de verantwoordelijkheid voor het evcntueele overslaan van het conflict op de met onmiddellijk erbij betrokkenen onder alle omstandigheden Rusland t r e f t._ ..

Bethmann Hollweg ried daarom Weenen zijn duidelijke verklaring te herhalen, dat het geer'gebiedsuitbreiding in Servië zoekt , en slechts tijdel.k^ Belgrado en ettelijke punten in Servië wi^ bezetten als waarborg voor de vervulling van do Oostenrrjk-

^Erken^de Russische regeering de juistheid van dit standpunt niet, dan zal zij de openbare mening van gehoel Europa, die op het runt s'aat AU I«n Oostenrijk af te keeren. tegen zich hebben. -Als een verder gevolg zal zich de algemeene diplomatieke en waarschijnlijk ook de militaire toestand zeer aanmerkelhk ten ffunste van Oosteurijk-Hongarije en zijn bondgenooten verschuiven. Uw Excellentie w.1 wel terstond in dezen zin nadrukkelijk met graaf Berchtold spreken en tot een overeenkomstige démarche in St. Petersburg aansporen. U zult het daarbij zorgvuldig moeten verwijden dat «e .1 n d r u k o n t. staat als wenschten w n Oostenruk

Sluiten