Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xhks mededinger als Busland. Ja» de Oostenrijksche wegen kruisten veel meer dan de Eussische den weg» dien Italië wenschte te gaan, daar dit, evenals Oostenrijk, uitbreidingslust had aan de westzijde van den Balkan. Tusschen Busland en Italië was dan ook na. do annexatio van Bosnië door Oostenrijk in 1909 een sterke toenadering in den Balkanpolitiek ingetreden.

Wel kon ook Servië een concurrent van het Italiaansche imperialisme op den Balkan worden. Maar het was toen nog klein, een landje met Smillioen inwoners, dus geheel ongevaarlijk in tegenstelling met de grooto Habsburger monarchie met haar 50 mülioen.-

En niet slechts het imperialisme, ook de demokratio van Italië stond tegenover Oostenrijk, dat 1 millioen Italianen in zijn gebied onderdrukte en ver-

V°lfidiö was in werkelijkheid slechts de bondgenoot van Duitschland, niet van Oostenrijk. Tusschen Italianen en Oostenrijkers bestond bittere vijandschap, die zoo groot was, dat reeds in 1909 de chef van den Oostenrijkschen generalen staf, Conrad von Hotzendorf, op den oorlog tegen Italië aangedrongen had. De stemming van de zwart-gele generale staf-menschen en diplomaten was er niet op verbeterd nadat in Italië Oostenrijks plannen tot een oorlog tegen Servië verijdeld had.

Zoo weinig vertrouwden de samenzweerders den bondgenoot, dat zij het voor noodig hielden, voor hem evenals voor de overige wereld de onderneming tegen Servië zoo zorgvuldig mogelijk geheim te houden. Hö werd niet slechts schijnbaar, zooals de Duitsöhe regeering, maar feitelijk door het Oostenrijksche ultimatum verrast.

Dat de Italiaansche regeering daarover zeer verbitterd was, moest men vooruit zien. En zelfs al had zij zich aan Oostenrijks zijde willen stellen, dan zou het haar zwaar gevallen zijn. Want de openbare meening koos in Italië terstond tegen Oostenrijk en vóór Servië partij. Een Italiaansche regeering was echter heel wat minder autocratisch dan een Duitsehe of Oostenrijksche. Zij mocht het niet wagen zich tegenover een sterk uitgesproken volksstemming te

verzetten. . ,

Het eenige middel om Italië te winnen, zou onder deze omstandigheden daarin kunnen bestaan, dat Oostenrijk aan Kali* mime compensaties toestond, ai» ook door het volk aangenomen werden, bijv. afstand

V8Een voor'uitziende politiek zou zich daarvan hebbe»

Sluiten