Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te vestigen, dat ook in Engeland de louding van O.-II. sterk werd afgekeurd".

Met groote stelligheid teekent Wilhelm daarbij aan: „Hij vergist zichl"

Als hij Lichnowskyfs rapporten met meer aandacht en minder vooringenomenheid had gelezen, zou hij voorzichtiger zijn geweest

Niettemin is het juist, dat de Engelsche regeering bij de uitbarsting van het conflict tusschen Oostenrijk en Servië aanvankelijk een onzijdige houding trachtte aan te nemen, om tusschen Oostenrijk en Kuslaud bemiddelend te kunnen optreden.

In dcnzelfden zin uitte zich destijds ook de koning van Engeland tot Wilhelm'* broer, prins Heinrich. Deze schreef op 28 Juli uit Kiel: „Beste Wilhelm

Voor mijn vertrek naar Londen en wel Zondagochtend (26 Juli) heb ik op mijn verzoek een kort onderhoud gehad met Georgië, die den ernst van den huidioen toestand volkomen bleek te beseffen en mn verzekerde, dat hij en zijn regeering niets onbeproefd zullen laten, om den strijd tusschen Oostenrijk en Servië te localiseeren. Daarom heeft zijn reo-eéring, zooals je al weet, voorgesteld, dat Duitschland, Engeland, Frtnkrijk en Italië tusschcnbeide zullen komen om te trachten, Busland in toom te houden. Hij hoopte dat Duitschland in staat zou zijn, ondanks zijn bondgenootschappelijke verhouding tot Oostenrijk, zich met dit voorstel te vereenigen, ten «inde den Europeeschen oorlog te voorkomen, die, naar hij zeide, thans meer dan ooit te voren dreigt Hij verklaarde verder woordelijk: „We shaU try au we can to keep out of this and shaU remain neutral (wij zuUen alles doen wat wij kunnen om ons hier buiten te houden en wij zullen onzijdig bluven). 1* ben overtuigd dat deze uiting ernstig gemeend was, en ook dat Engeland onzijdig zal blijven. Of het dit op den duur kan volhouden, daarover kan ik niet oordeelen, maar ik vrees er voor, wegens de betrekkingen tusschen Engeland en Frankrijk.

Georgië was zeer ernstig gestemd, redeneerde heel logisch en was oprecht voornemens alles te doen om een wereldoorlog te voorkomen, waarbij hn| sterk.op jouw steun rekende. Den inhoud van dit gesprek heb

Sluiten