Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarbq merkt Wilhelm op:

„Juist! Dat moet Grey echter heel ernstig en duidelijk gezegd worden, opdat hij ziet, dat ik geen scherts versta. Grey begaat de fout, dat hij Servië met Oostenrijk en andere groote mogendheden op een trap plaatst! Dat is ongehoord! Servië is een rooverbende, die voor misdaden gestraft moet worden! Ik zal mij in niets inmengen, wat de Keizer alleen bevoegd is om te beoordeelen. Ik heb deze dépêche verwacht en zij verrast mij niet! Echt Britsche denkwijze en neerbuigend bevelende manier van doen, die ik wil dat afgewezen wordt."

Op deze wijze dacht Wilhelm naar de onzijdigheid van Engeland te dingen. Natuurlijk hebben zijn 'diplomaten water in zijn gistenden wijn gegoten, maar de zakelijke moeilijkheid bleef bestaan: de tegenstelling tusschen het Oostenrijksche en het Britsche standpunt was te groot, dan dat Engeland had kunnen voortgaan, zooals het van plan was, om voor het Oostenrijksche standpunt op te komen en uitsluitend Rusland in te toornen.

Dat blijkt dadelijk na het bekend worden van het Oostenrijksche ultimatum. Reeds op 24 Juli rapporteert Lichnowsky:

„Sir E. Grey heeft mij zooeven laten vragen, om bij hem te komen. De minister was zichtbaar sterk onder den indruk van de Oostenrijksche nota, die naar zijn meening alles overtrof, wat hij totdusver van dien aard ooit gezien had. Hij zeide, dat hij nog geen bericht uit St. Petersburg had en dus niet wist, hoe men daar de zaak opvatte. Hij twijfelde er echter zeer aan, dat het de Russische regeering mogelijk zou zijn, aan de Servische die onvoorwaardelijke aanneming van de Oostenrijksche eischen aan te bevelen. Een staat, die zoo iets aannam, hield immers eigenlijk op, als zelfstandige staat mee te tellen. (Dat zou zeer gewenscht zijn! Het is geen staat in Europeeschen zin, maar een rooverbende. W.) Het was voor hem, Sir Grey, ook moeilijk op dit oogenblik te St. Petérsburg eenigen raad te geven. Hij kon alleen hopen, dat daar een zachte (!! W.) en kalme opvatting van den toestand zou

heerschen. Zoo lang het een gelocaliseerden strijd

tusschen Oostenrijk en Servië betrof, ging hem, Sir E. Grey, de zaak niets aan (juist. W.), anders zou de zaak echter dadelijk worden, als de openbare meening in Rusland de regeering dwong, tegen Oostenrijk op te treden. Op mijn opmerking, dat men de Balkan-voBien niet

Sluiten