Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schreven: „en het openen van het uitzicht op een algomeen razijdigheidsverdrag voor de toekomst zouden wij met een vlootovereenkomst kunnen beantwooroen."

Daarna schrapte hij den zin en schreef: „Zon voor ons de mogelijkheid scheppen, een algemeen onzn'digheidsverdrag voor de toekomst in het oog te vatten. Ik kan mij over de bijzonderheden en den gronaslag van zulk een verdrag nu niet nader uiten, daar Engeland zich immers daarbij over de heele kwestie zou uitlaten."

Maar ook deze redactie beviel hem niet en dus koos hfi den zin,, dien hij in het Engelsch neerschreef.

Dit zoeken is zeer kenmerkend. Bbthmann Hollwee trachtte vlak voor den oorlog, Engeland te bewegen om lTankrnk en België aan de Duitsehe overmacht priis te geven. Hij zou alleen kans gehad hebben, dat te bereiken, als brj Engeland de meest geruststellende traceringen nopens de Duitsehe wereld- en vlootpolitiek gat. Ook dan was de kans niet groot want tegenover de beloften stond de realiteit van de' Duitsehe vloot. Met dat al zou dan een succes denkbaar geweest zrjn. Maar zelfs op dat oogenblik toen Duitscnland die vreeselijke crisis tegemoetging, kon Bethmann Hollweg niet besluiten, een overeenkomst over de vloot als lokmiddel ook maar te vermelden 5? y.1,"*^®*8 dan een vage fraze over een „algemeen onzijrligheidsverdrag voor de toekomst» te uiten, dat natuurlijk niet den minsten waarborg ervoor bood dat een zegevierend Duitschland zijn dan onweerrtehten ^ overmacllt niet ook te«en Engeland zou Het voorstel werd dan ook door Grey van de hand gewezen. Zeer krachtdadig, als een verfoeielijke aanhang, om een koop met Duitschland ten koste van Klankrijk to sluiten, welks koloniën aan Duitschland prijsgegeven werden. Maar nog voor de Engelsche regeering van het. voorstel kennis kreeg, had zn reeds Duitschland op , de ernstigste wijze gewaarschuwd, en het laten weten, dat zij wel als onzijdige bemiddelend wilde optreden tusschen Oostenrijk Sn JJerviè en Rusland, maar dat zij in een oorlog tusschen Duitechland en Frankrijk hare onzijdigheid niet kon toezeggen.

Deze mededeeling, die eigenlijk van zelf sprekend was, trof Wilhelm als een donderslag. Woede en vrees streden in hem en deden hem volkomen het hoofd verliezen, zooals wjj dadelijk zullen zien. Op 29 Juli zond Lichnowsky twee dépêches naar

Sluiten