Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lukken een overeenstemming tusschen Weenen. en St. Petersburg tot stand te brengen en wederom gingen er twee kostbare dagen verloren, die ons niet slechts een deel van den Elzas, maar ook stroomen van bloed gekost hebben. Op dezelfde manier zou ook de eerste Augustus ongebruikt voorbijgegaan zijn, wanneer op dien dag de leidende militaire autoriteiten ten slotte niet verklaard hadden, dat zij bij langer treuzelen om het mobilisatiebevel te geven niet meer in staat waren de op hen rustende zware verantwoordelijkheid te

dragen Ook toen de mobilisatie was uitgevaardigd

heeft de heer v. Bethmann Hollweg een laatste poging ondernomen om intrekking van het bevel te verkrijgen, maar het was gelukkigerwijze te Iaat: de militaire autoriteiten, die in hun pink meer politiek inzicht hadden, hadden te elfder ure hun zin gekregen." (Bl$ 19, 20.)

De aanklachten (!) van den heer Junius Alter bevestigen het rapport van den Pxansohen gezant te Berlijn van 30 Juli. De heer Cambon deelt mede:

„Een van de gezanten, tot wien ik in de nauwste betrekking sta, heeft om twee uur den heer Zimmermann bezocht. Volgens het zeggen van den onderstaatssecretaris dringt de militaire overheid er zeer op aan, dat de mobilisatie bevolen wordt, daar ieder uitstel Duitschland eenige van zijn voordeelen kost. Maar tot dusver was het gelukt het aandringen van den generalen staf, die in de mobilisatie den oorlog ziet, te

weerstaan Ik heb echter de beste redenen om aan

te nemen, dat aUe mobilisatie-maatregelen, die vóór het bekend maken van het algemeene mobilisatiebevel toegepast kunnen worden, hier getroffen zijn geworden, waar men zou willen, dat wij onze mobilisatie het eerst bekend maakten om dan op ons de verantwoordelijkheid af te schuiven."

Bethmann HoUweg streed niet alleen tegen de ontijdige' proclamatie van de mobilisatie, d. w. z. volgens Duitsehe begrippen van den oorlog. Met hem streden ook andere leden van het departement van buitenlandsche zaken, die zeer wel wisten, onder weUte ongunstige internationale omstandigheden Duitschland in den oorlog ging en den dunnen vredesdraad, dia er in de laatste minuut eindelijk gesponnen was, niet ontijdig wilden verbreken.

Zoo berichtte de Belgische baron Beyens den len Augustus uit Berlijn naar Brussel:

„Om zes uur 'savonds (zal wel moeten zijn vijf uur. K), toen er nog geen antwoord van St Betersburg op het ultimatum van de keizerlijke regeering ïnge-

Sluiten