Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terklaring kon vinden dan dat waarschijnlijk het telegram van mijn Keizer reeds eergisteren avond om kwart voor elf was aangeboden."

Inderdaad was dat telegram van 1 Augustus 's avonds om kwart voor elf onverklaarbaar. De eenige juiste verklaring kwam bij den Duitschen gezant natuurlijk niet op, en indien zij hem ware ingeTallen, zou hij zich wel hebben gewacht, ze mede te deelen: die, dat zijn allergenadigste heer en zijn raadgevers altezamen het hoofd hadden verloren.

c. De opening van den oorlog door Busland.

Daar Wilhelm en zijn lieden geen mogelijkheid meer hadden om het onheil ongedaan te maken, *t welk zij hadden aangericht — want zooals de Duitsehe patriot „Junius Alter" triomfantelijk opmerkt: „Het was gelukkig te laat". — en hunzelf de eigen motiveering van de oorlogsverklaring volkomen onvoldoende moest voorkomen, zagen zij om naar een voorwendsel om Busland tot den verwekker van den wereldoorlog te maken. Dit kunststuk werd volbracht in de memorie, die de Rijkskanselier op 3 Augustus aan den Rijksdag voorlegde. IHcrin werd «nkel maar zoo terloops meegedeeld, dat Duitschland verklaarde, dat indien aan zijn *isch tot demobilisatie geen voldoening werd gegeven het zich „als in staat van oorlog bevindend" zou beschouwen; en dan luidde het verder:

„Eer echter een mededeeling over de tenuitvoerlegging van deze opdracht inkwam, overschreden Russische troepen, en zelfs reeds in den namiddag van 1 Augustus dus op denzelfden middag, waarop het bovenvermelde telegram van den Tsaar was afgestuurd, onze grenzen en rukten voort op Duitsch gebied» Hiermee is Busland den oorlog tegen ons begonnen."

Van alle verbluffende argumenten, waarmee het Duitsehe departement van buitenlandsche zaken destijds ter rechtvaardiging van den oorlog voor den dag kwam, was dit wel het verbluffendste. Men stelle zich eens voor! De Duitsehe regeering geeft aan haar gezant te Petereburg de opdracht, om 5 uur aan Rusland den oorlog te verklaren. Op den „namiddag" van dtn lsten Augustus overschrijden Russische troepen de Duitsehe grenzen,; dus — aldus besluit de Duitsehe re-

Sluiten