Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een man, die met minder vertrouwen tegenover de Duitsehe regeering stond, zou er wel twijfel aan hebben mogen koeeteren, of de vorm van het ultimatum dat Duitschland in het boven afgedrukte telegram naar Parijs zond met den eisch onmiddellijk uitsluitsel te geven over de neutraliteit, wel een zoodanige was als zou zijn gekozen door iemand, die werkelijk deze neutraliteit wenschte.

Maar zelfs bij degenen, die het beet van vertrouwen zijn, moet iedere twijfel verdwijnen, wanneer hij verneemt, da> dit telegram aan Schön nog een naschrift had, 't welk de Duitsehe regeering wel zoo wijs was, niet te publiceeren, doch integendeel voorzag van de aanteekening „geheim". Het was niet haar schuld, dat dit naschrift, geruimer tijd later, midden in den oorlog, toch aan de Fransche regeering bekend werd.

• Het luidde:

„Indien, watnietaantenemenis, de Fransche regeering verklaart neutraal te blijven, gelieve U.E. aan de Fransche regeering te verklaren, dat wij als pand voor de neutraliteit den afstand van de vestingen Toul en Verdun zouden moeten eisohen, die wij zouden bezetten en, na beëindiging van den oorlog met Busland zouden teruggeven. Het antwoord op de laatstgenoemde vraag zou vóór morgen (1 Aug. K.) Is namiddags om 4 uur •hier moeten zijn.

v. Bethmann HoUweg".

Dat geen Fransche regeering ook al ware zij de vredelievendste van een Jaurès geweest dien eisch had kunnen inwilligen, dat dus de vraag naar de neutraliteit niet tot doel had „den brand tot het Oosten te beperken", doch Frankrijk onmiddellijk tot den oorlog te dwingen, ligt duidelijk voor de hand.

Om 4 uur 's namiddags op 1 Augustus verwachtte men, reeds in het bezit te wezen van een reden tot oorlog tegen Frankrijk; om 5 uur zou de oorlogsverklaring aan Rusland worden overhandigd Zoo hoop te men tegelijkertijd den oorlog op twee fronten te kunnen aanvangen; en die tegen Frankrijk leek aan den generalen staf nog dringender noodig dan die tegen Busland. Den 4den Augustus verklaarde Jagow aan den Belgischen gezant Beyens:

„Om niet te worden vernietigd moet Duitschland allereerst Frankrijk vernietigen en zich dan tegen Busland richten".

Het werkte heel storend, dat het antwoord t welk Frankrijk gaf, geheel onverwacht was. Viviani wei-

Sluiten