Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den rug te vallen. Duitschland moet in deze houding te meer een bedreiging zien, omdat op den aan Bus* land gestelden eisch, de mobilisatie van zijn strijdkrachten te staken, na den reeds lang afgeloopen termijn, geen antwoord is ingekomen en dus een Bussisch-Duitsche oorlog uitgebroken is. Duitschland kan de keuze van het tijdstip, waarop de bedreiging van zijn westelijke grens in daden wordt omgezet (zur Tat wird), niet aan Frankrijk overlaten, doch moet, van twee kanten bedreigd, onmiddellijk zijn verdediging te werk stellen.

Daarom is mij opgedragen U. E. het volgende mede te deelen: Z. M. de Duitsehe Keizer verklaart uit naam van het Rijk, dat Duitschland verklaart in toestand van oorlog met Frankrijk te zijn."

Deze "oorlogsverklaring werd niet verzonden. De redenen ervoor zijn niet aangegeven. Vermoedelijk is men er voor teruggedeinsd, op de onvoldoend gemotiveerde oorlogsverklaring aan Busland een tweede van hetzelfde kaliber aan Frankrijk te doen volgen. Met welk een verlegenheid mon stond tegenover de zoo juist aan Busland gezonden oorlogsverklaring, wordt reeds bewezen door de omstandigheid, dat men haar ook in het hier behandelde document niet waagt te vermelden, doch eenvoudig een Bussisch-Duitschen oorlog „uitgebroken" laat zijn, als ware dat een natuurverschijnsel, die evenals de uitbarsting van een vulkaan, onafhankelijk van allo menschenbesluiten geschiedt. Van de gegrondheid der aan Busland gerichte oorlogsverklaring hing echter ook die af van de oorlogsverklaring die tot Frankrijk gedaan werd. Was Duitschland door Busland aangevallen, dan moest het zich er tegen beschermen, niet ook naar willekeur door Frankrijk te worden aangevallen. Was de Duitsehe regeering tegenover het Bussische rijk de aanvalster, dan werd zij ook de aanvalster tegenover Frankrijk, zoodra zij aan Frankrijk alleen den oorlog verklaarde, omdat het datgene wiïde doen, dat door zijn belangen werd voorgeschreven.

Bij deze overwegingen kan ook nog deze zijn gekomen, dat men om dezelfde reden als aan Frankrijk, ook aan Engeland en Italië den oorlog zou hebben kunnen verklaren. Ook van deze landen stond de neutraliteit niet vast; ook zij konden met hnn inmiddels gemobiliseerde legers en vloten de verbonden Centrale Mogendheden „elk oogenblik in den rug

Sluiten