Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche vliegers bommen op de spoorlijnen bij Karlsruhe en Neurenberg. Daarmee beeft dus Frankrijk ons in den oorlogstoestand gebracht."

Thans had men eindelijk den gewenschten dwang tot den oorlog. Weliswaar kon Frankrijk tezelfder tijd met een heele reeks klachten over grensschendingen op de proppen komen en Bethmann Hollweg moest op 4 Augustus in zijn oorlogsredevoering zelfs toegeven, dat zij niet geheel ongerechtvaardigd waren. De Fransche regeering heeft daarin echter geen aanleiding gevonden tot den oorlog; zelfs had zij, om harerzijds grensschendingen te voorkomen, gedaan, wat de Duitsehe regeering niet deed; zij had reeds den 30sten Juli bevolen:

„Ofschoon Duitschland zijn dekkingsmaatregelen had genomen op een paar honderd meter van de geheele grens van Luxemburg tot de Vogezen en dekkingstroepen in zijn gevechtsstellingen had gebracht, hebben wü onze troepen tien kilomeier van de grens verwijderd gehouden en hun verboden naderbij te komen." (Geelboek van 1914, no. 106.)

Nu mag men zich plaatsen op het standpunt van Duitsehe politici, die aannamen, dat Frankrijk deze maatregelen niet had genomen in het belang van den vrede, maar enkel slechts daarom, wijl het nog niet met de wapening gereed was, dus uit arglist, om tijd te winnen en later den vijand „in den rug te vallen". Maar juist wie op dit standpunt staat, zal moeten toegeven^ dat de Fransche regeering haar eigen oogmerken zou hebben benadeeld, indien zij te vroeg met de vijandelijkheden begon.

Reeds om die reden moet men de beweringen der oorlogsverklaring met het grootste wantrouwen ontvangen. Op welke mededeelingen berust zijl

Den 2den Augustus, te middernacht, seinde de rijkskanselier naar Londen.

„Volgens absoluut betrouwbare berichten heeft Frankrijk zich heden tegenover ons de volgende aanvallen (Uebergriffe) veroorloofd:

1. Fransche cavalerie-patrouilles zijn heden in den vroegen ochtend bij Altmünsterol in den Elzas over de grens gekomen.

2. Een Fransche vlieger-offioier is bij Wezel uit de lucht geschoten.

3. Twee Franschen hebben gepoogd den Akensohen tunnel van de Moezel-lijn in de luoht te laten springen en zijn daarbij doodgeschoten.

Sluiten