Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon de Rijkskanselier zich toch slechte beroepen op drie gevallen, waarvan het eene, dat „vliegtuigen boven de streek van den Eifel waargenomen waren", niet in aanmerking behoeft te worden genomen, want vliegtuigen waren er toen in Duiterhland genoeg en wie zou hebben kunnen verklaren, dat die. boven den Eifel, indien zij inderdaad „waargenomen" werden, Fransche waren en geen Duitsehe of misschien wel Belgische of Nederlandsche, die verdwaald waren t Maar het geval te Wezel! Den 2den Augustus meldde de Eijkskanselier.' „Een Fransche vlieger-officier is bij Wezel uit de lucht neergeschoten."

Het officieele, militaire bericht van 3 Augustus, 'smiddags, zegt wat onbepaalder aUeen maar: „Bij Wesel een vijandelijk vliegtuig neergeschoten." Niets over de bemanning, geen aanduiding of de bestuurder een burger of een officier was. In de oorlogsverklaring heet het echter, dat de militaire vlieger getracht heeft den spoorweg bij Wezel te vernielen."

Daarvan wordt in het bericht van het étappcukommando te Wesel met geen woord melding gemaakt.

Wat er overblijft van de vliegers, die in den Eifel waargenomen zijn en der aanslag bij Wezel, hebben wij gezien, wat den „derden" militairen vlieger betreft, wiens wandaden nog in de oorlogsverklaring vermeld werden, de berichten daarover zijn reeds lang als een ijdel verzinsel gebrandmerkt.

Reeds in April 1916 erkende de overheid van Neurenberg:

„Aan het plaatsvervangend opperbevel van het 3e Beiersche legerkorps hier ter stede is er niets van bekend, dat op de baanvakken Neurenberg—Kissingen en Neurenberg—Ansbach voor en na het uitbreken van den oorlog ooit vijandelijke vliegers bommen hebben geworpen. Alle beweringen en krantenberichten dienaangaande zijn onjuist gebleken."

Dat had men in het ministerie van buitenlandsche zaken te Berlijn al vroeger kunnen weten. Beeds den 2den Augustus 1914 zond de Pruisische gezant te München de volgende meedeeling aan den Eijkskanselier. waarop aangeteekend is, dat zq door buitenlandsche zaken den Sden Augustus, 's middags om 3 uur is ontvangen:

„Het ook hier door het LuKt-Duitsche correspondentiebureau verspreide militaire bericht, dat

Sluiten