Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, naarmate zij sterker door herhaalde betuigingen over hnniivolstrekte „betrouwbaarheid" en „ougetwijfeldheid" bekrachtigd worden.

Het is een verschrikkelijk treurspel van zedelijk verval,- dat den oorlog inluidde.

Toch moest daarbij ook de satirische klucht met ontbreken.

Met het „samentrekken" ▼au Fransche troepen aan de Belgische grens mocht men indruk maken bij den naSven Duitscher, wier geest in deze Augustusdagen reeds door den oorlogsroes beneveld was. Maar men wilde toch ook Engeland er van overtuigen, dat men tot den inval in België gedwongen was. Daarvoor had men krachtiger argumenten noodig. Wat greep min toen al niet aan! De fabelachtige vliegers moesten ook hier weer uitkomst brengen. Wij hebben den tekst van do Duitsehe OWlo^sverkHaring aan Frankrijk reeds medegedeeld. Daarin trekt het de aandacht, dat gezegd wordt. ..verscheidene van éfcze vliegers hebben klaarblijkelijk de Belgische onzijdigheid geschonden, doordat zij over Belgisch gebied zijn gevloden." .^.11 Dal deze onnaspeurlijke vliegers m Engeland grooten indruk zouden maken, was intusschen niet te verwachten. Men moest trachten vasten grond onder de voeten te krii<*en. Misschien;kon de automobiel helpen waar de vlieger te kort schoot.

Den 2en Aupnstns telegrafeerde do rejreermgspresident te Dusseldorp aan den Rijkskanselier:

De landraad van Geldern heeft gisteren getelegrafeerd: een bataljon hier meldt,ldftt vanochtend vroeg 80 Fransche officieren in Pruisische officiers-uniform tevergeefs getracht hebben, met 12 auto's_bij Walbeek de grens over te komen in deze richting. Op verzoek om nadere inlichtingen deelde de landraad verder mee, dat de adjudant van het bataljon nader meldt dat het bericht nopens de 80 Fransche officieren in hoofdzaak bevestigd ia. De auto's zijn op Nederlandsoh gebied achtergelaten. Een officier, dio vooruitgegaan was, is na gewapenden weerstand teruggekeerd." 1,0 Laten wij voor een oogenblik aannemen, dat net oericht „in hoofdzaak» mist was en niet het product van do verhitte verbeelding van eenige opgewonden grensposten.

Dan had men in de eerste plaats te doen met een schennis niet van de Be 1 gische, maar van de Mederlandsche onzijdigheid. -

Wat hadden echter, volgens het bericht, de grens-

Sluiten