Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de onderwerping van het buraerliik gezag onder het militaire gezag en veroordeeling van de monarchie.

Wij hebben er reeds boven bij de behandeling van bet geval Szögeyny op gewezen, dat een idioot als leidend staatsman voor de gemeenschap gevaarlijker is dan een schurk.

Dat «©hurken aan het hóófd van den staat komen, kan eeen constitutie verhinderen, al is ze nog zoo geraffineerd uitgedacht, geen democratie, geen radenstelsel, _ maar ook geen aristocratie, al was zij een yan philosofen volgens het model van Plato. Maar bij iedere constitutie van een staat, evenals van een partij, een gemeente, een kerk of van welke organisatie ook, waarvan de leiding alleen aan dezulken wordt toevertrouwd, die zich het algemeene vertrouwen van de deelnemers hebben eigen gemaakt, zal een schoelje alleer. aan het bewind kunnen komen, door de groote diensten, die hij de gemeenschap bewijst, door een sterke intelligentie, waarmee hij imponeert. Dat soms niet slechts schoeljes, maar ook sullen en gekken een staat komen te regeeren, dat wordt alleen mogelijk in een erfelijke monarchie, die de persoon van het hoofd van den staat afhankelijk maakt van de toevalligheden van de landsvaderlijke echtskoets.

Nochtans handelde het regime, dat den oorlog over ons bracht, niet volkomen zonder hersens. Hoe onbekwaam en onwetend de rijksreffeering zich ook toonde in de buitenlandsche politiek, zoo meesterlijk slaagde zij er in het binnenland het vertrouwen van het Duitsehe volk in dezelfde mate te winnen, als zij dat yan de overiee volken verloor.

Wij hebben gezien, hoe vastberaden de sociaal-democratie ontrad tegen de lichtzinnige uittarting vin den wereldoorlog, die in het Oostenrijksehe ultimatum aan Servië lag opgesloten, en hoé Wilhelm demonstraties der „Sozis" voor den vrede slecht onnam en geweldmaatregelen tegen hen in het vooruitzicht stelde.

Had de Duitsehe sociaal-democratie geweten, dat haar regeering door het Oostenrijksche ultimatum met werd verrast, dat zij zijn practische strekking, (zooal misschien ook niet zijn tekst) reeds voor de overhandiging te Belgrado kende, en dat zij niet de vreedzame derde was, die tusschen den bondgenoot en zijn vijinden bemiddelend trachtte op te treden, maar met Oostenrijk samenzweerde, dan zou onze partij — dat kon men bij haar bonding van toen stellig verwachten — zich met dezelfde kracht tegen de Duit-

Sluiten