Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wy neDDen net genoegen uwe aandacht te vestigen oii ae verschijning van een nieuw deel in de

Studies over de Psychologie der Sexen

van

HAVELOCK EJuLIS

en wel van deel III, onder den titel:

De Sexueele Keuze bij den Mensch

De Tastzin. M De Reuk. — Het Gehoor. — Het Gezicht. Frtyr f 3.90 ingen.; t 5.10 gcfo. (met 20% toeslag)

In dit deel — dat evenals de overige deelen een ,op zich zelf staand geheel vormt — wordt door den schrijver aangetoond en met tal van sprekende gevallen geïllustreerd, welk een voorname rol de verschillende zintuigen spelen bij de sexueele aantrekkingskracht, uitgaande van den eenen mensch op den andere.

In de bovengenoemde serie is o. a. reeds vroeger verschenen;

L De Sexen in hare Verhouding tot de Maatschappij

Vertaald onder toezicht van en met een Inleiding, voorzien door Dr. A. W. van Renterghem, Zenuwarts te Amsterdam (omvang pl.m. 600 compres gedrukte bladzijden)

Prys f 7.90 ingen.; t 9.10 geb. (met 20% toeslag)

INHOUD*): Moeder en Kind [afzonderlijk: fo.55]; Sexueele Opvoeding [f 0.80]} Sexueele Opvoeding en Naaktheid [f 0.45]; Het waardeeren van de Geslachtsliefde [f 0.45]; De beteekenis der Kuischheid |f 0.55]; Het Vraagstuk der Sexueele Onthouding [fo.55]; De Prostitutie }f 1.35]; De Bestrijding der Geslachtsziekten [fo.55]; Geslachtszedeleer [f 0.80]; Het Huwelijk [t I.ioj; De Kunst van Liefhebben [f 0.80]; De Wetenschap der Voortplanting ff 0.80].

H#) Elk hoofdstuk is ook als afzonderlijk geschrift te krijgen tegen den daarachter vermelden prijs.

Uitgave der Hollandia-DrukkerQ te Baarn

KOOPT

ySrEÏV LEEST

T>E BOEKEN

PRENTIOE MÜLFOHD

den „profeet voor onzen tijd" gelijk hij door velen genoemd wordt, in elk geval den man die ónzen tijd, die elk onzer persoonlijk, die U iets te zeggen heeft!

Sluiten