Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 9.

Jaarlijks, in de maand Januari, benoemt de Voorzitter voor elke verzameling eene commissie, uit twee bestuursleden bestaande, welke commissiën den staat der verzamelingen en dien van de localen, waarin ze zich bevinden, opnemen en van hare bevinding in de eerstvolgende ver.gadering schriftelijk verslag doen.

De conservatoren zijn verplicht aan deze commissiën alle door hen verlangde inlichtingen nopens de verzamelingen te geven.

Artikel 10.

Zonder vergunning van het Bestuur mag geen voorwerp, in de verzameling aanwezig, uitgeleend worden.

Slechts boeken maken op dezen regel eene uitzondering, welke in leen kunnen worden bekomen tegen afgifte van een, door den leener onderteekend recu, waarvan het model door den bibliothecaris wordt vastgesteld.

Gewone leden ontvangen, indien elders woonachtig of verblijvend, de door hen te leenen boeken franco toegezonden. Zij hebben het recht door zich borg te stellen voor niet-leden dezen het gebruik van werken uit de boekerij .tehuis mogelijk te maken. Deze geintroduceerden en de buitengewone leden ontvangen de hun toe te zenden boeken op eigen kosten.

Alle leeners zijn verplicht de boeken vrachtvrij terug te zenden.

Wanneer een boek gedurende eene maand is uitgeleend, is de bibliothecaris bevoegd het terug te vragen. Hij is daartoe verplicht, wanneer het uitgeleende'boek intusschen door een ander is verlangd.

Het uitleenen van woordenboeken en van andere, speciaal tot raadpleging bestemde werken, alsmede de tijdschriften wordt door den bibliothecaris slechts in bijzondere gevallen toegestaan.

Sluiten