Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Bestuur bepaalt het aantal exemplaren van elk der edita, zoomede de prijzen, waartegen ze voor leden verkrijgbaar zijn en in den handel gebracht worden.

Personen buiten Ned.-Indië gevestigd, die vroeger gedurende minstens tien jaren leden zijn geweest, kunnen op aanvrage 's Genootschaps werken verkrijgen tegen den voor de gewone leden vastgestelden prijs.

De bibliothecaris is belast met de verzending van 's Genootschaps edita en met het beheer van het boekenfonds. Van het laatste houdt hij een inventaris aan, waarop hij elke .vermeerdering of vermindering aanteekent.

5. Van de gelden van het Genootschap en den Penningmeester.

Artikel 13.

Jaarlijks in de maand Januari stelt het Bestuur op een gemotiveerd schriftelijk voorstel van den penningmeester eene begrooting van ontvangsten en uitgaven vast.

Artikel 14.

De penningmeester zorgt voor de regelmatige inning der contributiën en van andere, aan het Genootschap verschuldigde of geschonken gelden, met uitzondering van de gelden wegens verkoop van 's Genootschaps edita, welke door den bibliothecaris worden geind en aan den penningmeester afgedragen.

Hij houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven.

Hij bewaakt de begrooting en brengt zijne aanteekeningen ter zake in elke bestuursvergadering mede.

Hij doet alle, in de termen der begrooting vallende uitgaven, voor zooveel de verzamelingen en edita betreft, op door de betrokken conservatoren of redacteuren voor accoord geteekende rekeningen.

Sluiten