Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

politie niet pakken, daar zij steeds de voorhoede van de vluchtenden vormen.

Laat ieder Amsterdammer, die de eer van zijn stad liefheeft, de politie helpen en men zal weldra bemerken dat het oproermakend element in de stad veel geringer in aantal is dan men dacht.

Doch ook het gehalte van den politie-agent kan verbeterd worden. Laat men met zorg lieden uitzoeken, die door karakter, physiek en opvoeding voor zoo'n moeilijk ambt geschikt zijn, desnoods hun een weinigje meer salaris gunnen, want een politie-agent heeft lang geen gemakkelijke taak en volstrekt niet iedereen is er geschikt voor. Het geld, door de burgerq besteed om hun gehalte te verbeteren, zou waarlijk niet weggegooid zijn.

Toevallig ben ik zeer goed bekend, en kom dikwijls in aanraking (niet op officieele wijze natuurlijk) met verscheidene inspecteurs van politie, en ik moet bekennen dat ik hen ten hoogste respecteer, en zoo de agenten slechts eenigszins op hen geleken, zou de Amsterdamsche politie voor de Londensche niet onder behoeven te doen.

Het publiek denkt vaak dat de inspecteurs zoo iets ale bloedhonden zijn en zich verkneuteren van pleizier als zij een charge kunnen commandeeren. Dit is ten eenemale onjuist. De inspecteurs hebben, geloof ik, een nog weeker hart voor ongelukkigen dan de meeste burgers. Misschien is de reden hiervan wel, dat zij bijna altijd de schaduwzijde van het leven te zien krijgen, en de omstandigheden die tot drank of mis-

Sluiten