Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is waar, niemand zal eenige acht op u slaan en' zoo gij hun iets vraagt, zallen zij u een kort, ofschoon duidelijk antwoord geven, maar verder bekommeren zij zich niet om u, gij kunt doen en laten wat gij wilt.

Doch zooals ik schreef, het is slechts schijn. Zoodra gij aan hen voorgesteld zijt en zij u leeren kennen, zult gij merken, dat zij even hartelijk en even gastvrij zijn als uw eigen landgenooten. Maar zij moeten u eerst leeren kennen en weten met wie zij te doen hebben.

De Engelschen zijn waarüjk niet zoo stug als men denkt; zij verschillen in dat opzicht ten minste gunstig van hunne broeders in het Noorden — de Schotten.

Ik persoonlijk mag de Schotten wel. Eenige jaren heb ik onder hen geleefd, ik heb hun karakter, even onbuigzaam en hard als hun bazaltrotsen, leeren waardeeren en achten. Terughoudend zijn zij en wantrouwend, maar als zij u eenmaal de vriendenhand gereikt hebben, dan kunt gij op hen vertrouwen, hun vriendschap is dan even vast als de bergen van hun land.

Doch de Engelschen geven de Schotten geen goeden naam, en de Schotten voelen nog altijd een zweem van wrok tegen den „Sassakker."

Men zegt dat de Schotten van humor niet het geringste begrip hebben en dat zij minstens een week noodig hebben om een bon-mot te begrijpen, en dan zien zij het grappige er nog niet van.

Sluiten