Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheimzinnige wijze hun leven eindigen, is dit niet te verwonderen. Het is natuurlijk een vooroordeel en er is geen reden, waarom een paard niet even goed vleesch zou leveren als een koe. Zijn de fijn smakende Parij zenaars niet verzot geworden op ratten ? de Yankees niet op kikkers ? en heeft de sluwe Chinees aan schrijver dezes niet eens een jongen hond voorgezet, op zulk een behendige wijze toebereid dat hij er met smaak van gegeten heeft?

Ik geloof dat wij, Hollanders, in dit opzicht nog te veel vooroordeelen hebben en dat er nog te velen zijn, die Buiksloot als de grens van de geciviliseerde wereld beschouwen, terwijl er'zelfs verder dan Buiksloot nog veel goeds in de wereld te vinden ia. De oorzaak van deze ontboezeming, waarde lezer, is een berichtje in een courant, waaruit ik met leedwezeu verneem, dat men de Hollandsche kikkers door Franschmannen laat opeten.

Weemoed vervult mijn hart als ik er aan denk, dat de meest malsche en meest sappige exemplaren van onze kruip- of beter gezegd springdieren, den Franschen gourmand ten goede komen en wij er in Holland niets van krijgen.

„Ah bah! kikkers eten, hoe onfatsoenlijk !" zeide een. dame tot mij toen ik haar in alle kleuren en geuren verhaalde, hoe ik eens mijn gasten onwetend had laten smullen van een kikker-currie. Waarom het „onfatsoenlijk" is om kikker-currie te eten, weet ik niet. Het is natuurlijk onpleizierig voor de kikkers, maar of ik, of wel een Yankee of Franschman

Sluiten