Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn. Hij hield Jeanne's hand vast en raadde haar aan om goed uit te kijken, opdat zij zelf zou zien en om hem dan te helpen.

Zij had hem dezen keer volkomen begrepen, maar zij zweeg uit angst, dat er verschrikkelijke dingen zouden gaan gebeuren in haar huis, waar nu rust en vrede heerschten. Daarom veinsde zij, de bedoeling van den pastoor niet te raden. Toen aarzelde hij niet meer en sprak openhartig.

— Het is een pijnlijke taak, die ik te vervullen heb, madame la comiesse, maar ik kan niet anders. Het is mijn plicht, u niet langer onkundig te laten van de dingen, die gij kunt beletten. Weet dan, dat uw man een zondige relatie heeft met madame de Tourville."

Met een gebaar van berusting boog Jeanne het hoofd. De priester hernam:

— Hoe denkt u nu te handelen?" Met haperende stem vroeg zij:

— Wat wilt u, dat ik zal doen, monsieur l'abbé?" Op heftigen toon viel hij uit:

— Met alle kracht die zondige hartstocht tegengaan!" De jonge vrouw begon te schreien en op hartbrekenden

toon vertelde zij:

— Maar hij heeft mij al eerder bedrogen met een dienstbode; hij stoort zich niets aan mij, hij houdt niet meer van me en hij mishandelt mij als ik iets doe of zeg, dat hem niet aanstaat Wat kan ik dan nu doen?"

Zonder een rechtstreeksch antwoord te geven, riep de pastoor uit: '

— Dus u berust er in! En u vindt het goed! Het misdrijf wordt onder uw oogen gepleegd en gij wendt uw blik af? Zijt gij een echtgenóote? Christin? Moeder??"

Snikkend herhaalde zij:

„Wat wilt gij, dat ik doen zal?"

— Alles, behalve deze misdaad toestaan? Alles, zeg ik u! Verlaat hem, ontvlucht dit onzalige huis!"

"„Maar ik heb geen geld, monsieur Xabbé en ik heb er

Sluiten