Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afloop gewoonlijk in overmatigen arbeid, overspanning, tobben en zorgen te zoeken zijn. Zoodoende gunt elk sterfgeval aan tuberculose ons als het ware, door een spleet: een kijk op de laatste droeve jaren in het beroep gesleten.

In dezelfde periode van 1908 tot 1911 bereikten nu de sterfgevallen aan long- en keeltuberculose de volgende verhoudingscijfers.

Ook dit staatje is juist als het vorige opgebouwd, alleen met dit verschil, dat ik alleen de beroepen opnam, wier mortaliteit boven de norma gaat. Ook hier moet men dus telkens de cijfers vergelijken met Het vetgedrukt normaalcijfer in de tweede rij. Al de hier genoemde vakarbeidersgroepen moeten ieder jaar dus bijna den dubbelen, sommige den drie-, vier-, vijf-, zevendubbelen cyns in levende menschenoffers aan den draak der tuberculose uitleveren. Inderdaad het was dus ook voor ons vaderland niets te veel gezegd, toen ik op het voorbeeld van den Franschen dokter R. Martial de tuberculose een gevolg noemde van de ontwikkeling onzer moderne industrie.

Trouwens de Duitsche dokters P. Jacob en G. Pannwitz (Entstehung und Bek&mpfung der Lungentuberculose, 1901) zeggen juist hetzelfde met hun Hesluit: „dat de tuberculose een werkplaatsziekte is". En zij specifieeren dit nog nader juist met eenige toelichtingen, die bij de beoordeeling van het Taylorsysteem plotseling een zeer actueele beteekeniskrijgen. „Iedere beroepsarbeid brengt den werkman meer

Sluiten