Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van het jakkeren bij het stukloon zegt hij dan nog: „dit is een treurig hoog cijfer". Maar wie in de gelegenheid was het moderne fabrieksbedrijf te volgen, wie eenmaal gezien heeft, in wat voor razende tempos gearbeid wordt, en hoeveel beleid en voorzichtigheid iedere arbeider daarbij noodig heeft, die zal den vernielenden invloed van het "stukwerk naar waarde weten te waardeeren. En het is niet slechts de lichaamsinspanning, maar ook ert zelfs vooral de geestesinspanning, die hier den doorslag geeft.

De stuk- en tarief-arbeider heeft er te veel belang bij, dat zijn werk aan alle eischen beantwoordt. Want „betaald wordt alleen wat lukt. Geen wonder dan ook, dat den arbeider zelf, aan het stuk- en tariefloon-: juist de zielsinspanning als het zwaarste opvalt. Lang houdt dit soort werk niemand vol, een onzer patiënten had het van z'n 18 tot 46 jaar volgehouden, maar toen viel hij ook. Dit is echter een groote zeldzaamheid. De meesten houden het slechts 4 a 5 jaar uit, en moeten dan tot lichteren arbeid overgaan. Dat weten de menschen zelf genoeg, maar de nood drijft ze, om zooveel mogelijk te verdienen, zoolang ze nog kunnen. Zoo is het hier inderdaad, de struggle for life, die voor de neurasthenie en de hysterie het veld opent".

En nu wil Taylor met zijn stuk-tariefloon, al de arbeiders nog maar toomeloos laten verder hollen op deze heirbaan naar den zenuwlijderspoel!

Over den arbeid onder ongunstige omstandigheden,

Sluiten