Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat wil de Antirevolutionaire Partij?

Zoo dikwijls de Stembus nadert, gevoelt de Antirevolutionaire Partij behoefte hare beginselen te ontvouwen en hare denkbeelden op voorname punten die aan de orde zijn, uiteen te zetten Zij weet zich van wettige geboorte en is, als georganiseerde partij, de oudste in den lande. Zij heeft nooit geaarzeld, en aarzelt ook nu niet, hare geloofsbrieven over te leggen. Zij doet dat, eensdeels uit den drang tot spreken, die elk levend beginsel bij zijn belijders wekt, anderdeels omdat zij dikwijls niet begrepen of verkeerd voorgesteld wordt.

Elke partij is haar eigen beste pleitbezorgster. De meest opbouwende manier voor zulk een pleidooi is een kalme, klare uiteenzetting, zonder de gebruikelijke afgesleten namen en termen en zooveel mogelijk ook zonder polemiek, zoodat de aandacht niét van de hoofdzaken wordt afgeleid en de lezer zich ongestoord in den gedachtengang indenken en verdiepen kan. Deze manier zal in deze bladzijden gevolgd worden. Onnoodig is het daarbij te zeggen, dat hier niet spreekt de partij als zoodanig, maar eenvoudig iemand die tot de partij behoort, en die dus geheel op eigen verantwoordelijkheid schrijft. In den doolhof van programma's en staatkundige theorieën, waarin het publiek in den verkiezingstijd zich beweegt, bieden zij zich derhalve aan als een bescheiden wegwijzer op het gebied der Antirevolutionaire beginselen met aanwijzing in algemeene trekken, wat voor de practijk uit die beginselen voortvloeit.

De orde van behandeling is zoo gekozen, dat geleidelijk de voornaamste punten van regeeringsbeleid ter sprake komen en dus de aanknooping aan de tegenwoordige omstandigheden niet wordt gemist.

Sluiten