Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitbreiding van grondgebied door droogmaking van de Zuiderzee en drooglegging van plassen en moerassen met het oog op de toeneming der bevolking, kan niet anders dan wenschelijk zijn. En tegen overbevolking is niet het heilloos Nieuw-Malthusianisme, maar het door God gewilde, in de natuur gegronde middel de goed georganiseerde landverhuizing. En zijn nog honderde en duizende akkers op de wereld, wachtend op den ploeg die ze doorklieven, op de hand die ze bezaaien zal. Beter een goed geleide landverhuizing dan bijvoorbeeld het dobbelen op de beurs.

vin

Indisch regeeringsbeleid

Voor ons, tweede koloniale Mogendheid van Europa, moet de Indische staatkunde een hoofdschotel blijven op den politieken disch. Hoeveel helderder is hier sedert ettelijke jaren het verschiet, mits de „nieuwe koers", toen ingeslagen, blijve gehandhaafd en door geen conservatistische of socialistische inkruipsels worde bedorven. De economische periode die toen in onze koloniale politiek is begonnen, is, vergeleken met de Batig-Slot-politiek van vroeger, een werkelijke vooruitgang. De antirevolutionaire partij, de eerste die in vroeger jaren voor onzen duren plicht jegens Insulinde opkwam, mag zich daarover verheugen. Men praat niet meer over wat vroeger verzuimd is, maar men voelt dat het nu de tijd van handelen is, en men is bereid offers te brengen.

Vóór op de lijst onzer wenschen staat de vrije loop van het Evangelie in Indië, en als daaruit voortvloeiende, geen aanmoediging of bescherming van gouvernementswege van den Islam, maar evenmin een Staatskerk, die de vrije ontwikkeling op geestelijk gebied, ook van de inlandsche bevolking, in den weg staat. Rechtstreeksche prediking van het Evangelie is de taak der Kerk ; maar steun aan scholen en aan de medische hulp der Christenzending van gouvernementswege, is een deugdelijk element in onze Indische staatkunde. Moreele en economische opheffing van den inlander door onderwijs en maatschappelijke organisatie moet het ideaal zijn. Onderwijs, ook op de noodkreet van Kartini voor de priajis, als noodzakelijke voorwaarde om den inlander instaat te stellen

Sluiten