Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invloed op het bestuur van zijn land te verkrijgen, en deskundige leiding om hem te bekwamen tot de beoefening van allerlei beroep en bedrijf. Dat de Sarikat Islam vertrouwen stelt in ons gouvernement is hierbij een aanmoedigend teeken.

De invoering der Opium-regie is gebleken een misgreep te zijn geweest. Daarmee moet geheel worden gebroken. Zij blijkt eer het gebruik te doen toenemen, dan het te beteugelen en dreigt een tweede Batig Slot te worden, nu de Minister openlijk verklaard heeft, dat de schatkist deze bate niet zou kunnen missen. Al zulke inkomsten moeten als vuil gewin worden gebrandmerkt.

Zal menschelijkerwijs gesproken het bezit van Indiè ons verzekerd blijven, dan heeft de tegenwoordige oorlog geleerd, dat Indië zelf over de noodige verdedigingsmiddelen moet kunnen beschikken. Het zal een naar de eischen des tijds toegerust leger en vloot moeten hebben, en aan het brengen van de daarvoor noodige offers zal het moederland zich niet mogen onttrekken. Het geniet de lusten, het drage ook mee in de lasten van Insulinde.

IX

Kiesrecht

In zake het Kiesrecht blijft de antirevolutionaire partij, ook na de invoering van het algemeen kiesrecht, van gevoelen, dat alleen het „Gezinshoofden-kiesrecht", als in de natuur der menschelijke samenleving gegrond, het juiste beginsel is. Het Vrouwenkiesrecht, als voortvloeiende uit de gelijkstelling van man en vrouw, keurt zij af als in strijd met de natuur en de bestemming der vrouw, die niet de gelijke maar een andere is dan de man.

Mocht het vrouwenkiesrecht wettelijk worden ingevoerd, dan zal zij zich behooren te verzetten tegen elke poging om dit recht uitsluitend aan eene bevoorrechte klasse, van „ontwikkelden", „gegradueerden", „capaciteiten", of hoe men het noemen wil, toe te kennen en de overigen buiten te sluiten of vooralsnog niet toe te laten. Het kiesrecht zij dan voor mannen en vrouwen volstrekt algemeen.

Sluiten