Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel gelijke maatschappelike en staatkundige verhoudingen: vandaar dat in ieder land de socialistiese arbeidersklassebeweging tevens een eigen karakter en een eigen werk- en strijd-wijze aannam en behield. Een geheel overeenkomstig verschijnsel doet zich ook voor in de onderdelen van eenzelfde land, indien deze onderdelen zich van elkander onderscheiden door grote verschillen in ekonomies en maatschappelijk leven en in ras en taal: dan draagt in ieder onderdeel de socialistiese arbeidersklassebeweging eveneens een eigen karakter en heeft zij eveneens een eigen werk-en-strijdwijze. — Naar mate de ontwikkeling èn van het kapitalisme èn van de socialistiese arbeidersklassebeweging voortschrijdt, worden bij beide de internationale taak en het internationale doel in vergelijking met de engere landelike (of nationale) taak en het engere landelike (of nationale) doel in toenemende mate belangrijk en zelfs van overwegend belang. Het internationalisme wordt daardoor steeds meer overheersend èn in het kapitalisme èn in de socialistiese beweging. — Maar dit groeiende internationalisme, dat de maatschappelike en staatkundige verhoudingen steeds meer ondergeschikt maakt aan algemene internationale regelen en die afzonderlike landelike (nationale) verhoudingen geleidelik doet overgaan in een overheersend internationaal verband, verscherpt tezelfder tijd de grote natuurlike beschavingstegenstellingen tussen de uit de oorspronkelike mensenrassen voortgekomen mengrassen en nationaliteiten 1). Met het merkwaardige gevolg, dat de zich voltrekkende ondergang van de nationale staat en zijn plaatsgrijpende overgang in een internationale statenbond of statengemeenschap gepaard gaat met de herleving van de nationaliteit en de eis van erkenning van het zelfstandigheidsrecht der nationaliteit in de internationale statengemeenschap. De wereldoorlog van 1914, de ontwikkelingversnellende invloed van iedere oorlog uitoefenende en dat doende over alle in onderling verkeer levende volkeren, heeft op overtuigende wijze dit merkwaardig ontwikkelingsproces voor iedere enigszins-nauwkeurige waarnemer blootgelegd.

De socialistiese samenlevingsgedachte, in het midden der 19e eeuw geplaatst voor de mogelikheid van een aanvang te maken

*) Men verwarre niet nationaliteit met nationale staat De nationaliteit is een produkt van natuurlike rasontwikkeling en vertoont als zodanig eenheid in taal en in grondslag van materieel en geestelik leven. De nationale staat is een produkt van ekonomiese en staatkundige machtsontwikkeling en vertoont als zodanig eenheid in wetgeving en rechtsspraak.

Sluiten