Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn de verschijnselen, die er op wijzen dat die mogelikheid en dat denkbare ook maar in het voorbereidingsstadium der verwezenliking zijn aangekomen? Ze ontbreken. En geen wonder: de valiede mannen van 17 tot 40 jaar zijn in militaire dienst en worden door de oorlog zelf in dat dienstverband bijeengehouden, — de vrouwen van 17 tot 40 jaar zijn ter vervanging der mannen in een ongewoon arbeidsverband gebracht, dat haar geestelik en lichamelik vasthoudt en haar bovendien met een behoorlik loon een dragelik levensonderhoud verstrekt, — en de onderwerping van het gehele maatschappelike leven aan de oorlog en het oorlogsbedrijf is volkomen. Zeker, de nu nog ontbrekende verschijnselen ener naderende maatschappelike omwentelingsbeweging zullen zich in de loop der oorlogsjaren nog kunnen voordoen: de snelheid der maatschappelike ontwikkelingsbeweging kan moeilik vooruit worden bepaald. Maar zolang dergelike verschijnselen ontbreken, is ook de mogelikheid ener zodanige omwenteling in de oorlogvoerende landen afwezig.

Dit inziende, heeft de S. D. A. P. ook in haar verkiezingsprogram zich onthouden van het stellen van eisen of het opwekken van verwachtingen betreffende een mogelike oorlogsverkorting door vredesbemiddeling of door zelfstandige socialistiese aktie.

Wel heeft zij aangegeven, welk antwoord gegeven moet worden op de tweede probleem-vraag', „hoe zal de op deze oorlog volgende vrede een blijvende wereldvrede (kunnen) worden?" of liever, zij geeft aan, welke twee hoofdvoorwaarden daartoe vervuld moeten worden, nl. „de stichting ener internationale rechtsorde en internationale ontwapening"'' Zonder de inwilliging dezer twee hoofdvoorwaarden is een blijvende wereldvrede feitelik onmogelik, omdat de wedijver en de naijver van twee of meer konkurrerende statengroepen onvermijdelik ten gevolge moeten hebben, dat zij zich op elk terrein zo sterk mogelik tegenover elkander maken, en omdat na verloop van een groter of kleiner aantal jaren de tot het hoogste opgevoerde innerlike kracht van iedere dier bonden een beletsel voor de verdere ontwikkeling der anderen zal moeten worden, welk beletsel slechts door een geweldsstrijd zal kunnen worden uit de weg geruimd, wat slechts weer mogelik zal zijn bij de meest uitgebreide militaire bewapening en voorbereiding. Het inzicht hierin is de allereerste hoofdreden geweest voor de inmenging van Amerika in de oorlog en is nog de grote hoofdreden van het voornemen der Entente om de oorlog tot een

Sluiten