Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheidenen die zich van dit verschil nooit rekenschap hebben gegeven. De actie van A. T. A. G. en A. S. P. ging evenwijdig, velen waren bij beide organisaties aangesloten, maar er was toch een zeer duidelijk onderscheid tusschen beiden. Het was er de A. T. A. G. uitsluitend om te doen om de voorstellen tot grondwetsherziening te doen verwerpen of er tenminste demonstratief tegen te protesteeren; de A. T. A. G. actie was uitsluitend negatief; voor de A. S. P. was de actie tegen de grondwetsherziening slechts een uitvloeisel van een positief streven, dat zich o.a. regeling van de troonopvolging, betere zorg voor de levensmiddelenvoorziening, verhooging van de weerkracht der natie, strijd tegen corruptie, zuivering van de toestanden op het gebied onzer binnenlandsche politiek ten doel stelt. De door de A. T. A. G. in Juni 1917 gestelde candidaten legden allen de belofte af dat zij, wanneer zij eventueel gekozen zouden worden, onmiddellijk na de behandeling der grondwetsherziening hun mandaat ter beschikking van de kiezers zouden stellen; zij werden dus uitsluitend afgevaardigd met de opdracht om de grondwetsherziening te bestrijden en zouden van een eventueele verkiezing geen gebruik mogen maken om iets positiefs tot stand te brengen.

Hiertegenover is van de zijde der A. S. P. in Juni 1917 herhaaldelijk in het licht gesteld dat de candidaatstellingen van deze organisatie het karakter hadden van een drieledig protest: tegen de ontaarding der partijpolitiek in het algemeen, tegen de wijze waarop door Regeering en volksvertegenwoordiging in de oorlogsjaren de belangen van het Nederlandsche volk werden behartigd en tegen de aanhangige grondwetsherziening. Van de zijde der „laat zitten wat zit" coalitie werd hiertegenover steeds betoogd, dat het bij deze verkiezing uitsluitend ging om de verwezenlijking van de grondwetsherziening, om de invoering van het algemeen kiesrecht.

Behalve de talrijke door de A. T. A. G, door de S. D. P. en de Christensocialisten gestelde candidaten had de A. S. P. in Juni 1917 in drie Amsterdamsche districten en in Haarlem candidaten tegenover de opnieuw gecandidateerde zittende Kamerleden gesteld. Van al deze protestcandidaten was een der candidaten van de A. S. P. de eenige die . in herstemming kwam. Er is geen twijfel aan of, wanneer niet al de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen wederkeerig elkanders zittende leden zooveel mogelijk hadden gesteund, de wil des volks zich in Juni 1917 door middel van de stembus zeer duidelijk voor een verjonging

Sluiten