Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overledene. Niets is er in onze Nederlandsche wetgeving zoozeer in strijd met de beginselen der ware democratie als de tegenwoordig geldende regeling omtrent de troonopvolging; er is geen eisch van democratie zoo dringend als deze: dat in de grondwet uitdrukkelijk het zelfbestemmingsrecht van het Nederlandsche volk bij onverhoopt uitsterven van het regeerende vorstenhuis worde vastgelegd.

Het Nederlandsche volk zal in dat geval vrij moeten zijn om zelf te beslissen of het dan voortaan een republiek wil vormen of een koninkrijk blijven; in het laatste geval zal het zelf moeten kiezen aan wien de kroon der Nederlanden zal worden opgedragen. Ook de uitdrukkelijk in onze beginselverklaring vastgestelde eisch van „wijziging der artikelen 57, 58 en 59 der Grondwet, opdat met het Staatshoofd de volksvertegenwoordiging beslisse over oorlog en vrede" is een eisch van ware democratie. Ook in dit opzicht staat onze Grondwet nog op het verouderde, autocratische standpunt van de vorsten-almacht. Ook in dit opzicht is de volksvertegenwoordiging, inclusief de partijen die zich sieren met den naam democraten, bij de grondwetsherziening in gebreke gebleven op wijziging aan te dringen.

De A. S. P. heeft voorts steeds gestreden tegen corruptie op allerlei gebied, tegen nepotisme en tegen accumulatie van baantjes, met de daaraan verbonden salarissen. Reeds in de eerste nummers van de Staatsburger is in dit opzicht herhaaldelijk stelling genomen; toen de heer Gerhard Polak openlijk optrad tegen de corruptie in het rijksgraanbeleid is de A. S. P. aanvankelijk de eenige politieke organisatie geweest die hem steunde. In de laatste maanden heeft de Algemeene Staatspartij den heer J. F. lankamp, bekend uit zijn campagne tegen de corruptie in de eieren- en pluimveecommissie, herhaaldelijk in de gelegenheid gesteld zijn standpunt in het openbaar uiteen te zetten en te verdedigen en heeft dezen strijder tegen de steeds verder voortwoekerende corruptie ten slotte candidaat gesteld voor het lidmaatschap der Tweede Kamer.

De A. S. P. heeft zich steeds gekeerd tegen elk autocratisch optreden van Regeering, volksvertegenwoordiging, partijbesturen en coterieën, tegen gezagsaan matiging van ambtenaren; zij heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat het belang van het algemeen in de allereerste plaats richtsnoer moet zijn; zij heeftsteeds gestreden voor zuiver democratische opvattingen.

Sluiten