Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door die gemeenschap, wanneer het niet zelf op voldoende wijze in zijn levensonderhoud kan voorzien. Een besliste uitspraak over de grenzen van welstand, leeftijd en bedrag is moeilijk te geven; de A. S. P. is van oordeel dat de wet hier zooveel mogelijk ruimte zal moeten laten voor individueele, rechtvaardige, humane behandeling der verschillende gevallen. De kosten der ouderdomsverzorging zullen naar onze meening op de rechtvaardigste en eenvoudigste wijze kunnen worden gevonden door een belasting naar draagkracht, die speciaal voor dit doel wordt geheven, vermoedelijk het beste te verwezenlijken door op de Rijksinkomsten- en Vermogensbelasting te leggen sterk progressieve opcenten speciaal voor het ouderdomspensioen.

Hoe de A. S. P. staat tegenover de noodzakelijke reorganisatie op landbouwgebied kan het beste beoordeeld worden uit het herhaaldelijk door den heer P. H. BURGERS in tal van artikelen in De Telegraaf en in De Staatsburger en door schrijver dezes in Telegraaf, in Staatsburger en in een onlangs verschenen brochure „Landbouw en Onafhankelijk Volksbestaan" *) uiteengezette standpunt.

In de plaats van de antithese tusschen laisser-aller en Staatssocialisme zal moeten komen een synthetisch streven door:

A. onzen Nederlandschen landbouw zoo krachtig mogelijk te bevorderen,

B. dezen consequent te leiden in de richting van de productie der voor de binnenlandsche consumptie noodzakelijke levensmiddelen,

C. te zorgen, dat er niet meer landbouwproducten worden uitgevoerd dan een eventueel surplus, waarvoor hier te lande geen afzet is te vinden.

Het standpunt van de A. S. P. ten opzichte van het onderwijs is uitdrukkelijk in de beginselverklaring vastgelegd.

Wij wenschen dat door de overheid deugdelijk onderwijs worde verstrekt overal waar daaraan behoefte bestaat, Staatstoezicht waarborgende; dat het onderwijs van particuliere zijde gegeven deugdelijk zij; bevordering van vak- en ambachtsonderwijs.

De A. S. P. wenscht dat er, zoowel bij het openbare als bijzondere onderwijs op worde toegezien, allen aanstoot aan andersdenkenden te vermijden, en is van oordeel, dat in deze richting door verbetering

J) Uitgave van de N. V, De Staatsburger, Kr. Nieuwe Gracht at, Utrecht,

Sluiten