Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo vaak hare bijeenkomst door de Commissie van Uitvoering noodig wordt geacht.

Art. 6. Ter bestrijding der noodzakelijke uitgaven wordt door iedere kiesvereeniging in verhouding tot haar ledental een zeker nader te regelen quotum bijgedragen.

Art. 7. De afgevaardigden hebben geene aanspraak op reis- en verblijfkosten uit de algemeene kas.

Art. 8. Leden van eene der beide Kamers der Staten-Generaal kunnen niet tevens lid zijn der Commissie van Uitvoering.

Van dit concept-program werd alleen hevig aangevochten, dat de strijd tegen de kerkelijke partijen zoo op den voorgrond werd gesteld, ook wilde men nader en duidelijker omschreven zien, dat de werkkring der Liberale Unie zich zou bepalen tot de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het eerste werd dan ook niet behouden, de woorden „den staatkundigen invloed der kerkelijke partijen te bestrijden" werden geschrapt. Dat hierop niet zonder ' invloed geweest is de scherpe critiek op deze woorden door vele mannen van Rechts geoefend o.a. door den anti-revolutionairen staatsman Mr. Ketjchenius, staat vast. Volledigheidshalve zij vermeld, dat er echter in de vergadering dier vijf kiesvereenigingen mannen waren, die juist door deze critiek geprikkeld werden om de aangevochten woorden te behouden 1

Het concept werd verder zonder eenige ingrijpende wijziging vastgesteld.

Thans rees de vraag of men nu zou openbaar maken, dat de Unie gesticht was en verder eene afwachtende houding aannemen, het aan het eigen initiatief der kiesvereenigingen overlatende of zij zich wilden aansluiten, of tot deze een oproep te doen komen om mee te doen. Tot het laatste werd besloten en de vijf voorzitters der kiesvereenigingen, die de Unie hadden gesticht met dezen oproep belast. Uit die vijf voorzitters werd Mr. J. A. Levy tot tijdelijk voorzitter benoemd, en wij gelooven aan niemand te kort te doen, wanneer wij hem het grootste aandeel geven in dé poging om de eendracht in de liberale gelederen te herstellen, wanneer we hem noemen den stichter van de Liberale Unie.

Aan alle kiesvereenigingen van wier bestaan men op de hoogte

Sluiten