Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel aannemen, dat het dit niet was, waar op de vergadering van 25 Februari de toenmalige voorzitter, Mr. R. van der werk, uitdrukkelijk verklaarde: „Onze bedoeling is en was geenszins daarin een programma voor de liberale partij te geven, of Itever een programma op uwe vergadering uit te lokken. Dit zoude zijn gehandeld in strijd met het uitdrukkelijk vroeger geopenbaard verlangen van de Liberale Unie om geen program op te stellen. Op die circulaire dan vinden wij op sociaal gebied den wensch, dat de parlementaire enquête, door de Grondwetsherziening onderbroken, zal worden voortgezet, uitbreiding van het verbod van kinderarbeid; 1 beperking van den arbeid van vrouwen en jongelieden; waarborging 1 van een wekelijkschen rustdag van iederen arbeider; invoering van verzekering van den werkman tegen ongelukken, en krachtige aanvatting van voorzieningen bij ziekte, ouderdom en overlijden van denzelve. Aanvang maken met het vakonderwijs, bepaaldelijk van het ambachts- fabrieks- en landbouw-onderwijs. En daarnaast om het verbod van kinderarbeid doel te doen treffen invoering van den leerplicht.

Op defensiegebied: Invoertng van den persoonlijken dienstplicht.

Op belastinggebied: Heffing eener progressieve inkomstenbelasting.

Op kiesrechtgebied: Vervanging van de gebrekkige voorloopige regeling van het Kiesrecht in de Additioneele artikelen vervat door eene definitieve op breederen grondslag.

Het scheen op de vergadering, dat men deze ... circulaire als ware het een verkiezingsprogram punt voor punt zou gaan bediscussieeren, maar dit werd voorkomen door de aanneming met algemeene stemmen van eene motie Levy:

„De vergadering, van oordeel, dat de algemeene strekking der circulaire van het bestuur der Liberale Unie d.d. ip Dec. j.l. beantwoordt aan het streven der liberale party', nopens de daarin vermelde punten, besluit dat bedoelde circulaire een algemeen richtsnoer moet zijn onzer-geestverwanten bij de a.s. verkiezingen".

De stembus van Maart 1888 bracht de linkerzijde in de meerderheid, en het ministerie Mackav met zijn subsidiewet voor het bijzonder en lager onderwijs. De Liberale Unie wijdde aan dat

Sluiten