Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 9- Herziening der gemeentewet ter verzekering van een krachtige werkzaamheid der gemeentebesturen, vooral op sociaal en hygiënisch gebied.

§ 10. Op het gebied der financiën:

a. Gemeente financiën: aan de gemeenten worde van staatswege tegemoet gekomen in den druk, die het gevolg is van uitgaven haar in het Rijksbelang opgelegd;

haar belastinggebied worde verruimd. ,

b. Rijksfinanciën: een zuinig beheer, ter voorkoming van belastingverhooging, sta op den voorgrond;

mochten niettemin ingrijpende sociale hervormingen versterking van middelen onvermijdelijk maken, dan behooren daarvoor in aanmerking te komen, niet accijnsen op eerste levensbehoeften, maar debietrechten en soortgelijke iddirecte heffingen op voorwerpen of verteringen van weelde, alsmede belasting op goederen in de doode hand;

hervorming in het samenstel der belastingen worde voortgezet, door, met verlichting van den druk der mindergegoeden, het beginsel van progressie, ook bij de successiebelasting, ruimer in toepassing te brengen.

§ 11. Op het terrein der koloniale staatkunde:

bevordering van de vrije ontwikkeling der particuliere nijverheid,

onder krachtdadige bescherming van de rechten en belangen der

inlanders;

hervorming van het bestuur onzer Oost-Indische bezittingen, met name in de richting van het overbrengen van een deel der bestuurstaak van het centraal gezag naar onderdeden;

maatregelen tot verbetering van de welvaart der West-Indische Koloniën.

Uit dit Hervormingsprogramma werd met het oog op de algemeene verkiezingen van 1897 een urgentie-programma gevormd. En van de te stellen candidaten werd verlangd niet enkel dat zij instemming zouden betuigen met de strekking van het geheele Hervormingsprogramma, maar ook dat zij van na te noemen maatregelen de urgentie met volle overtuiging zouden erkennen. Die „na te noemen maatregelen" waren: het arbeidscontract, beperking van overmatigen arbeidsduur, verzekering van een wettelijken rust-

Sluiten