Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bestuur om § i urgent te verklaren met 44 tegen 33 stemmen verworpen.

De voorzitter zeide dat het Bestuur nu nader zou overwegen wat het te doen stond, en sloot onder groote emotie de vergadering.

Het Bestuur trad nog eenmaal voor het voetlicht op 16 Febr. 1901 om de mededeeling te doen dat het collectief ontslag had genomen en om twaalf dubbeltallen aan te bieden voor de vacatures.

Pogingen om het bestuur te bewegen op zijn besluit terug te komen werden gedaan, maar het bleef bij zijn besluit, en ging over tot de weldra te stichten Vrijzinnig-Democratische partij; 15 aangesloten kiesvereenigingen met 2200 leden volgden hun voorbeeld, en het scheen inderdaad dat Prof. Krabbe's voorspelling

bewaarheid zou worden: dat het Urgentievoorstel de Unie zou. vermoorden.

Het zou echter niet zoo zijn. Al was de verwarring natuurlijk onbeschrijfelijk groot, al ging men thans een verkiezingsstrijd tegemoet die den tegenstanders de overwinning verzekerde — de mannen werden gevonden om de taak die rauwelings neer was gelegd over te nemen.

Het zij ons vergund in dit verband nog eens te herinneren hoeveel de Liberale Unie in deze zaak verschuldigd is aan den helaas te vroeg overleden Mr. H. Ph. de Kanter. Dat hij, de Onverdachte democraat, dadelijk mee bereid werd gevonden het schip door storm onttakeld in veiligen haven te brengen is in die dagen voor de Liberale Unie van onschatbare beteekenis geweest. Voor zijn pleizier deed hij het zeker niet, en als hij naar zijn eigen belang had gevraagd, had hij het nog minder gedaan. Maar zoo was Huib de Kanter.

IV. 1901—1909

Het prsesidium werd thans opgedragen aan Dr. W. P. ruysch, den eenige van het uitgetreden bestuur, die tegen het Urgentievoorstel was geweest. Men deed xijn best, maar waar de verkiezingsstrijd werd gestreden met verdeeldheid in wat kort te voren eigen boezem was geweest was er heel wat zelfbeheersching

noodig om een opgewekt gezicht te blijven toonen. Men kent den droeven uitslag van 1901, en die is de L. U. tenminste in

Sluiten