Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze bladzijden zagen geheel mislukt, en kón niet anders dan mislukken, omdat men zich in het begin geene rekenschap gaf van het feit, dat die verdeeldheid het gevolg was van de veranderde toestanden van de maatschappij, die ook van het liberalisme eene gansch nieuwe taak vroegen.

Vraagt men ons of de Liberale Unie nut heeft gesticht, dan is ons antwoord: Zeer zeker en in hooge mate. Door de Liberale Unie is onder de liberalen oog en oor gekomen voor tal van vraagstukken, waarvan de overgroote meerderheid niet eens begreep dat die binnen hunne sfeer lagen. Vóór de oprichting der Liberale Unie was de doorsnee-liberaal iemand die niet Roomsch en niet anti-revolutionair was en die een zeer fatsoenlijken afkeer had van het socialisme, en die vrijwel maar één positief kenmerk had, nl. éénzijdige liefde voor de openbare school.

Vraagt men ons of de Liberale Unie altijd even verstandig en bezadigd de schifting tusschen hen die den democratischen weg op wilden, en die het nieuwe pad niet of schoorvoetend wilden betreden, heeft gemaakt, dan kunnen wij daarop geen ja zeggen. Vraagt men ons wat wij denken over de houding van hen, die in 1901 de Unie verlieten, dan zullen wij daarvan alleen zeggen, overtuigd te zijn, dat als het nog eens moest gebeuren, vóór- en tegenstanders van toen anders zouden handelen.

Vraagt men ons of wij de Vrijzinnig-Democraten benijden, die het leger, omdat het niet in den stormpas wilde, kort voor den slag verlieten, dan zeg ik: allerminst. Zij doen ons altijd denken aan Cyrus den Jongere, die zeer dicht bij het bereiken van zijn doel het leger vooruit holde, in al te grooten ijver; en wie zijne Anabasis nog niet is vergeten, herinnert zich hoe deze roemrijke veldheer, daardoor een ontij digen dood vond.

De Liberale Unie is thans de vereeniging van die vrijzinnigen, die geleidelijk voorwaarts gaande telkens met het bereikbare rekening houden en die tevens elkaar die vrijheid gunnen, die de eerste eisch is van het liberale beginsel. Geene vrijheid natuurlijk over het beginsel, wel over de uitvoering daarvan. Geen lid van de Liberale Unie zal b.v. een medelid niet op zijne plaats daarin rekenen omdat hij in zake Kiesrecht den kring der doorloopend bedeelden wat wijder trekt dan hijzelf. Deze gedragslijn heeft o.a. het groote voordeel dat détails der uitvoering steeds rekening houden met aller wensch.

Sluiten