Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der tegenwoordige politieke partijen, rechtmatige ontevredenheid met den gang van zaken in het parlement, hebben den Economische Bond doen besluiten deel te nemen aan de verkiezingen.

Hij komt uit met een program, dat do meest dringende hervormingen opsomt en wil beantwoorden aan de toestanden, waarin Nederland zich op dit oogenblik bevindt en waarin het zich na den oorlog in afzienbaren tijd zal blijven bevinden.

Een beginselverklaring geeft van dat program de leidende gedachten; wij laten ze hieronder volgen:

Beginselverklaring

„Met erkenning van de hooge beteekenis van het godsdienstig leven en van het ideëele leven in het algemeen, stelt de Economische Bond op den voprgrond, dat verschil in godsdienstige overtuiging geen hinderpaal zijn mag voor eendrachtige samenwerking ter bevordering der algemeene nationale welvaart.

De Economische Bond beschouwt als onmisbaren grondslag voor onpartijdige, onbevooroordeelde staatswerkzaamheid en gestagen vooruitgang zonder schokken, dat de Nederlandsche Staat bestuurd wordt door allen en voor allen, en verlangt dus gelijke staatsburgerlijke rechten voor mannen en vrouwen, voor alle klassen en voor alle groepen der bevolking.

Zonder de maatschappelijke waarde der organiseering van gelijkbelanghebbenden in vereenigingen ter bevordering van de stoffelijke belangen van bepaalde groepen of klassen gering te schatten, is hij van oordeel, dat de Staat geen bepaalde groeps- of klassebelangen mag dienen, en inzonderheid zich niet in dienst mag stellen noch van eenzijdige kapitalistenbelangen noch uitsluitend van de arbeidende klasse, doch verhooging van het peil van algemeene nationale welvaart heeft na te streven, waarvoor bevordering van de geestelijke ontwikkeling een eerste voorwaarde is.

De Economische Bond verlangt, dat de Staat, ter bevordering van dat doel, er toe medewerke, om aan alle groepen en klassen der bevolking de best mogelijke maatschappelijke voorwaarden te verzekeren tot ontwikkeling der krachten en bekwaamheden harer leden en tot ontplooiing hunner geestesgaven.

Als een der meest belangrijke middelen daartoe erkent hij de noodzakelijkheid eener doeltreffende wetgeving ter voorkoming der onderdrukking van maatschappelijk zwakkeren, ter onpartijdige

Sluiten