Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZE KOLONIËN

Ken Serie Monographieen onder redactie van R. A. v. Sandick c.i, j Per serie van 10 nrs. (bij inteekening) f 3.50; afz. nrs. f O.45

Een uitgave voor al degenen die straks misschien zonen ot dochteren naar Indië tien vertrekken; die er verwanten hebben, of finantieele belangen; een uitgave in 't algemeen voor ieder Nederlander, die gevoelt dat er een band bestaat tusschen 't moederland en de overzeesche bezittingen.

In elk nr. (dat een afgerond geheel vormt) zal een bevoegd deskundige een brandend vraagstuk op koloniaal gebied behandelen ot een aantrekkelijk exposé geven van een onderdeel der koloniale huishouding.

De Ie (thans complete) reeks af3.50; f4.—geb.; losse nrs, f045,bevat:

1. Mr. H. s* Jacob, Nederlandsch-Indië éa de HandeL — 3, R. Soetan Casajangan, Indische toestanden gezien dooreen Inlander.— 3. A. H. J. G. Walbeehm (ass.-res.), Het leven van den Bestuursambtenaar inde Binnenlanden. — 4. Gerungan S. S, J. Ratu-Langie, Serikat Islam.. — 5. Dr. H. C. Prinsen Geerligs, De Suikernijverheid in Ned.-Indië. — 6. F. Fokkens (oud-res.), De a t schaf fine der laatste Heerendiensten op Jiva. — 7. Dr.J.P.Kleiweg de Zwaan, Denkbeelden der Inlanders Van onzen indischen Archipel omtrent hét ontstaan van ziekten. — 8, Mevr. B. van Helsdingen-Schoevers, De Europeesche Vrouw in Ned.-Indië. — 9. Ch. S. Lugt (Houtvester), De Bosschen van Ne<L-Indië, hunne benutting en verzorging. — 10. Mr. D. Fock (Oud-Gouv-Gen.), Over de Kolonie Suriname.

In de He serie zijn verschenen:

1. £. A. A. van Heekeren, De Militaire Positie van Nederlandsch-Indië. — 3. Dr. H. H. Juynboll, Het Javaansche TooneeL— 3. E. P. Wellenstein c i., Het Spoor- en Tramwegwezen in Nederlandsch-Indië. — 4. Dr. A. W. Nanninga, De Theecultuur op Java. — 5. Prol, Dr. F. A. F. C. Went, 's Rijks Plantentuin te Buitenzorg. — 6. S. Kalff, Een doode Taal in Indië. — 7. T.J.Bezemer, Deinlandsche dorpsgemeenschap ep Java.—■ 8. Dr. J. van Breda de Haan, De rijstteelt in Nederlandsch-Indië.— 9. Ir. I. Hazewinkel, De Javaan gelijk hij schijnt en is. — 10. Ir. I. Hazewinkel, Brandende Koloniale Vraagstukken.

MsV Inteekening op de Ule serie is alom opengesteld.

Prentice Muiford

Het Geheim des Levens, 3e druk De Zwijgende Kracht, o> druk Een Nieuwe Boodschap

Per deel f 1.60 ingenaaid; f 2.10 gebonden

f0f Van de boeken van Prentice Mulford met bun hartsterkende gedachten zijn duizenden en duizenden exempl. verkocht.

Sluiten