Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlies ontstaan is, doordat de Noorsche vloot voor Engeland in de oorlogsvaart dienst moest doen, toch is het grootste deel van het verlies daardoor ontstaan. Aan den anderen kant is het niet gemakkelijk te gelooven,' dat de Noorsche staatsoverheden een vrijwillig verbond met dè Britsche regeering zouden hebben aangegaan om de Noorsche vloot beschikbaar te stellen voor de Engelsche oorlogsvaart tegen goede betaling en onder garantie van den Engelschen staat. Afgezien van de schending der onzijdigheid, die daarin zou liggen, moet men weigeren' te gelooven, dat het de bedoeling kan zijn het leven van Noorsche zeelieden te verkoopen — zelfs tegen goede betaling.

Eindelijk werd blijkens de mededeeling uit Londen van den 26sten Maart („Aftenposten" No. 156, „Morgenbladet" No. 155, 1917) het volgende voorstel in het Lagerhuis ingediend: „Als voorwaarde tot uitvoer van goederen aan de onzijdigen, moet Engeland eischen, dat de onzijdigen hun handel met Duitschland afbreken." (Men herinnert zich, dat het de onzijdigen vroeger had verboden ergens anders kolen te halen, dat het alle onzijdige scheepvaart naar Engeland toe gedwongen had, om daar beslag te leggen op wat het zelf wil en dat het geen waren vrij gaf dan onder de voorwaarden, die het zelf stelt.) „De Daily Mail" schrijft: „Ons ontbreken thans levensmiddelen, terwijl deze kleine onzijdigen een overvloed hebben, waarvan zij tot hooge prijzen aan Duitschland verkoopen. De eenige bevredigende politiek is nu te verhinderen, dat vetartikelen, meststoffen of levensmiddelen, over zee naar Nederland of Denemarken gevoerd worden (aan Noorwegen was, zooals bekend is, reeds een uitvoerverbod afgedwongen, 6 Augustus 1916 en eindelijk Maart 1917). Slechts op deze wijze kunnen wij de vrijheid van deze kleine natiën redden, die, indien de Duitschers niet worden overwonnen, voor altijd verloren zal zijn." Dus eigenlijk alleen om de vrijheid van deze kleine natiën te redden, ziet Groot-Britannië zich genoodzaakt haar thans te verhinderen levensmiddelen en meststoffen te gaan halen, indien zij den handel met Duitschland voortzetten. Maar met Engeland moeten zij handel drijven, daarheen zijn zij verplicht ook overzeesche goederen te brengen, voortbrengselen van hun eigen land. Engeland stelde ons voor de keus onze vloot af te staan of ons te laten uithongeren. We mogen de „Daily Mail" wel verzoeken om uit te leggen, waarin het Duitsche despotisme bestaat, als wij ons dergelijke Engelsche bevrijdingsmiddelen moeten laten welgevallen. In het noorden kent men Duitschland niet minder goed dan Engeland het kent. Maar wij kennen geen Duilsch volkenrechtelijk despotisme, dat gelijk zou staan met het Engelsche. Ook geen economisch.

De Engelsche pers schijnt nooit bang te zijn, dat de humbug in haar kolommen al te weerzinwekkend zou kunnen zijn.

Zooals de meeste menschen zullen weten, is Engeland één van de staatkundig meest onvrije landen van Europa. Politiek stemrecht hebben slechts 16% der inwoners tegen 23% in Duitschland. Het is georganiseerd volgens plutocratische grondbeginselen, heeft het strengste aristocratische erfrecht, stapelt de grootste vermogens op,

Sluiten