Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handel Engeland er toe brengen een verbond tegen Duitschland te vormen, concurrentie op het gebied der zeevaart kan Engeland nog minder dulden. Het heeft reeds vreemde schepen, die het tot „plichtreizen" dwingt, belasting ten bate van Engeland willen opleggen.

Al deze toestanden wijzen er op, dat Engeland's belangen niet strijden met de belangen van Rusland, voorzoover deze er op gericht zijn vasten voet in noordelijk Noorwegen te krijgen. Integendeel. Er is. echter niets geheel volmaakt op dé wereld. Het zou misschien ook voor Engeland geen volmaakt geluk zijn, dat Rusland den Atlantischen Oceaan bereikt. Maar men moet in alle toestanden des levens de kunst leeren, voordeel en verlies tegen elkander in de schaal te leggen en datgene verkiezen, wat het grootste voordeel biedt. In beperking toont zich de meester; in de beperking van zijn begeerten de meester van alle meesters. En voor de aanwinst, de vrije verbinding met zijn handelskolonies (in Rusland), moet Engeland iets over hebben en den vroegeren vorm van veiligheid tegen Rusland laten varen, — den vorm, dat het Scandinavisch schiereiland als een stootkussen, een buffer, tusschen de beide wereldrijken lag.

De vroegere vorm. Maar een vorm is niet voor eeuwig. Er kunnen nieuwe vormen worden gevonden. Engeland heeft er reeds een gevonden gedurende dezen oorlog. Rusland wilde naar de Dardanellen. Op den duur kon geen verbond tusschen de beide wereldrijken op anderen grondslag tot stand komen. Op andere wijze wilde Rusland niet. Dus gaven Engeland en Frankrijk op dit punt toe... in tractaten. Rusland zou werkelijk de Dardanellen krijgen... van Engeland. Maar vóór den toegang, iets naar rechts en naar links liggen Tenedos, Imbros en Lemnos; de twee eerste eilanden zijn Turksch, het laatste Qrieksch. Volgens een overeenkomst tusschen de beschermers van het nationaliteitsbeginsel, van kleine staten, van de vrijheid en van de rest van de idealen van de wereld, zou 'Rusland het Turksch gebied op het vaste land mogen bezetten en Engeland.. . den sleutel van de „Poort" omdraaien, door de drie eilanden te bezetten. Ook het eigendom van het onzijdige Griekenland: Lemnos. Het heeft ze reeds bezet. Het kent het stelsel: Gibraltar, Suez, Aden, Kaapstad, Singapore enz. met oorlogshavens voor Engeland en noodzakelijke aanlegplaats voor allen. Rusland krijgt het „vrije bezit" van de porte. Maar Engeland neemt den sleutel en behoudt dien.

11°. Dit stelsel behoeft niet veel wijziging om in noordelijk Europa op bevredigende wijze voor Rusland en voor Engeland toegepast te worden. De twee landen behoeven het slechts eens te worden. Ook daarin hebben zij zich reeds geoefend. Aan Perzië werd niets gevraagd, toen de twee rijken in 1907 het onder elkander verdeelden in „sferen van invloed '. Er zijn dus precedenten voor een gemakkelijke regeling van wederzijdsche belangen, bij eenige tegemoetkoming van beide kanten, b.v. zoo: dat Rusland een handelsweg en een uitvoerhaven op een daartoe geschikte plaats 'in noordelijk Europa krijgt. En Engeland stemt hierin toe, echter onder de voorwaarde, dat het zelf de „bescherming" van de plaats op zich zal nemen en — met de gedachte

Sluiten