Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

De noordelijke staten.

1. Zweden.

1° Misschien heeft geen ander volk van Europa zulk een tragisch lot gehad als het Zweedsche. Het wordt door den voortreffelijken Deenschen criticus, Prof. Julius Lange, het begaafdste volk der wereld genoemd. Zeker staat het vooraan in de natuurwetenschap, in vrijheid op het gebied van godsdienst, in de kunst. Het heeft een belangrijke rol in de wereldpolitiek gespeeld. In een tijd, toen het overig Europa het uit het oosten dreigend gevaar nog niet vermoedde, ja, terwijl de westelijke mogendheden, die de leiders der beschaving heeten te zijn, nog in 1914 een verbond konden sluiten met den grootsten vertegenwoordiger van het despotisme van de wereld, heeft Zweden sedert eeuwen het gevaar voor de wereld, dat van Russischen kant dreigde, helder ingezien en er een bewonderenswaardigen strijd tegen gevoerd, in het bewustzijn, dat het de beschaving van Europa tegen het Tartarenrijk moest verdedigen. Ook de nationaliteitsbeginselen hebben zich zeker toen daarbij doen gelden. In Finland is V7 van de bevolking Zweedsch, in de handelssteden der Oostzeeprovinciën en op de eilanden aan de Oostzeekusten van Rusland, is de bevolking nog heden ten dage overwegend Zweedsch; gedeeltelijk wordt het Zweedsch als de natuurlijke taal van het volk gesproken, uitsluitend, of naast het Duitsch of naast het Slavisch dialect. Als de Entente er toe komt de idealen te verwezenlijken, waarvoor zij verkondigt te strijden, zal zij mogelijk de Zweedsche nationaliteit aan de kusten van Rusland vergeten.

2°. Europa zag het gevaar niet, en Zweden verloor. Het volk heeft zich naar binnen gewend, naar zijn eigen heerlijk land; het heeft afstand gedaan van de wereldpolitiek. Het kan zijn, dat het daarbij aan zijn ziel een weinig schade heeft geleden. Een ongebruikte kracht wordt licht misbruikt in bespiegeling en genietingen. De romantische trek van het Zweedsche karakter werkte misschien wel sterk mede tot droomerijen en aesthetische waardeering van het leven. Er wordt beweerd, dat men nergens in Europa de kookkunst tot grooter hoogte heeft gebracht dan in Zweden, en de Zweedsche jeugd — van den student tot den boer — heeft lang niet zulk een streng ascetische levensopvatting als er Mn het algemeen heeft geheerscht onder de Noorsche jeugd buiten de kunstenaarskringen. Zweden werd niet alleen hellenistisch in zijn opvatting van het leven, Stockholm werd het Parijs van het Germaansche ras. De groote kracht van dit volk toonde zich onlangs in zijn schitterende overwinning bij de Olympische spelen te Stockholm. Zij heeft zich geopenbaard in een Strindberg, in een Sven

Sluiten