Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digheid: een zwakke staat heeft geen belang bij het bondgenootschap met een sterken, als hij zijn zelfstandigheid wenscht te handhaven. Zulk een bondgenootschap blijft altijd een gevaar voor hem, een „contractus leonis." Slechts eenigermate gelijke staten kunnen een Bondgenootschap op gelijken voet aangaan. Dit verwijst Finland naar Scandinavië, niet naar Rusland. Daarbij komt, dat de politiekvan een staat moet worden gevoerd met het oog op zijn sterkste belang. Maar het sterkste belang van een volk in den tegenwoordigen tijd is niet geografische, taalkundige, historische, religieuze eenheid, en evenmin gelijkheid van ras. Het is een naïeve dwaling, dat het nationaliteitsbeginsel voor de buitenlandsche politiek van een volk den doorslag moet geven. Het sterkste belang van een volk is tegenwoordig zijn cultuur, zijn levensopvatting, wetenschap, kunst, rechtsopvatting en politieke inrichting. Cultuur heeft meer waarde dan al het andere. Maar wat zijn cultuur betreft behoort Finland, evengoed als geografisch, tot Midden-Europa. Wil Finland zijn sterkste belang verzekeren, dan is het evenals andere staten genoodzaakt tot een constellatie van mogendheden toe te treden. De beide beginselen : de noodzakelijkheid van machtsaandeel door bondgenootschap en het gevaar van een bondgenootschap met een overmacht stellen de grenzen, waarbinnen de buitenlandsche politiek van Finland — evenals die van andere kleine staten — zich bewegen moet, en waarbuiten zij zich niet mag wagen. Daardoor is Finland echter aangewezen op de andere kleine staten van Scandinavië.

3°. Deze Finsche belangen op het gebied van buitenlandsche politiek ontmoeten twee andere belangengroepen: de belangen van Scandinavië en van Rusland bij Finland's verhouding tot de andere groep.

Hier staat het zóó, dat Rusland geen rechtstreeksch belang van buitenlandsche politiek bij Finland heeft. Dit moet gezegd, erkend en onthouden worden. Rusland heeft van de afhankelijkheid van Finland in vredestijd geen voordeel, dat het niet even goed kan hebben bij nevenplaatsing. Als het kenmerk van onafhankelijkheid in oorlogstijd beschouwen wij het, als het eene land het andere in militair opzicht beheerscht; als kenmerk van nevenplaatsing in vredestijd, als het eene land op commercieel gebied even vrij is als het andere.

De vraag over de belangen van Rusland bij Finland kan beoordeeld worden zoowel van het standpunt van oorlogspolitiek als van dat van vredespolitiek. De twee gezichtspunten wijzen de tegenstelling tusschen de belangen der staten aan. Want iedere staat heeft er belang bij alles te steunen, wat een naburige staat er toe kan bewegen vredespolitiek te voeren en alles tegen te gaan, wat hem er toe kan leiden oorlogspolitiek te voeren. Rusland's vredespolitiek staat onverschillig tegenover de kwestie of Finland Russisch eigendom is of niet. Rusland heeft geen practisch, commercieel belang bij Finland's afhankelijkheid. Het is genoodzaakt het beginsel van onschendbaarheid van den particulieren eigendom ook daar te volgen. En het Finsche spoorwegstelsel zou Rusland in vredestijd geen betere verbinding met de wereld ten noorden van de Oostzee geven, als Finland Rusland toebehoorde, dan de Duitsche spoorwegen ten zuiden daarvan, ondanks Duitschland's zelf-

Sluiten