Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Duitschen gezant de voorwaarden had opgesteld, waarop het Oostenrijk-Hongarije niet zou aanvallen, toen m. a. w. Rusland „met vrede gedreigd had," op dien dag ging Engeland nog verder. Toen beloofde het aan Rusland om „Frankrijk" — dat wil zeggen Rusland — „bij te staan".

Tevoren reeds was de lust tot oorlog in Rusland groot. Den 18den Juli schrijft de „Nowoja Wremja": „het tweevoudig verbond heeft thans eindelijk de overhand op zijn tegenstanders gekregen."

Den 29sten Juli seint de Tsaar aan Keizer Wilhelm: „Ik voorzie, dat ik spoedig aan den druk, die op mij wordt uitgeoefend, niet langer weerstand kan bieden, en dat ik tot den oorlog word gedwongen". Maar Rusland had bedenkingen. Het dacht aan de kracht van de Duitsche vloot en aan de zwakheid der Russische. Engeland weet dit ... en treedt daarom nu toe met zijn vloot. „Deze belofte van Engeland heeft buitengewoon zwaar gewogen en er zeer toe bijgedragen, dat de oorlogspartij de overhand kreeg". Juist omdat de Russische vloot zoo zwak was, „was debelofte van zoo groote beteekenis". Deze aanhalingen zijn overgenomen uit den brief van den Belgischen gezant in St. Petersburg, B. de 1'Escaille, aan den Belgischen minister van buitenlandsche zaken, d. d. 30 Juli 1914. — Wil een Engelschman ons vertellen, dat Engeland niet wist, welke beteekenis deze belofte zou krijgen? —

Het doel werd bereikt: steunend op de Engelsche belofte, mobiliseerde Rusland nu zijn geheele leger — denzelfden dag (zie bovengenoemd schrijven). Dit wordt aan Duitschland medegedeeld, en Duitschland seint den Sl^Juli aan zijn gezant te St. Petersburg: „Ondanks de pogingen tot bemiddeling, die aanhangig zijn, en niettegenstaande wij geen maatregelen tot mobilisatie genomen hebben, heeft Rusland zijn geheele leger en vloot gemobiliseerd, dus ook tegen ons, — en het dwingt ons tot tegenmaatregelen". Dit was door Engeland] „voorzien" (Bluebook No. 17). -Evenzeer was de' weigering van Oostenrijk-Hongarije voorzien. Daarentegen was niet voorzien, dat het Engelsche ophitsen tot deze handelingen aan den dag zouden komen. Het Engelsche blauwboek verzwijgt, dat Engeland de voorwaarden verscherpt heeft, en evenzoo wordt de belofte aan Frankrijk zoo goed mogelijk verheeld. Slechts door de postcensuur is de waarheid in den brief aan den Belgischen minister aan den dag gekomen. En de onthullingen van het Russische Oranjeboek zijn aan den dag gekomen door onachtzaamheid van de Engelsche censuur ten opzichte van Russische mededeelingen, of omdat de Russische regeering, Engelsche protesten trotseerende, zich meende te moeten beschermen tegen mogelijke aanklachten van haar eigen onderdanen. Zoo hebben de regeeringen in Engeland en Frankrijk invloed uitgeoefend op de openbare meening, in dezen zin: zoowel Rusland, Frankrijk en Engeland zouden alles gedaan hebben om den vrede te bewaren, maar zij waren overvallen door een oorlogsverklaring van het heerschzuchtige en moordlustige Duitschland. —

7° Maar er was nog een moeilijkheid : volgens het Engelsche blauwboek No. 123 had Duitschland Engeland verzocht onzijdig te blijven,

Sluiten